Natur

Naturarealer i Danmark

Naturarealet i DK (ha)

I alt

Vækst

Skov

570.000

1.397

Vedvarende græs

170.760

249

Hede

98.600

-

Klitter

8.800

-

Mose

101.958

157

Søer og vandløb

95.800

1.000

Småbiotoper

87.623

633

I alt naturarealer

1.133.541

3.436

Danmarks Naturandel

26,3%

-

Kilde: Naturstyrelsen - bygger på flere kilder og estimater

Naturstyrelsen (ha)

2003

2005

2007

2009

Heder

19.578

18.945

19.669

20.677

Søer og vandløb

12.859

13.146

13.571

14.703

Enge

5.856

6.293

6.706

7.020

Moser og kær

6.072

6.880

7.082

7.283

Strandenge m.v.

6.018

6.073

6.170

6.298

Overdrev

2.489

2.771

3.131

3.199

Naturarealer*

52.871

54.109

56.329

59.180

Klitter

4.441

4.510

4.521

3.858

Strandbred

5.086

5.190

5.222

5.237

Krat

1.586

1.550

1.566

1.534

Naturarealer i alt

63.985

65.359

67.637

69.808

Kilde: Naturstyrelsens centrale arealregister.

* Beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseloven

Danske vandløb

Vandløbsbredde

0,1 - 2,5 meter

2,5 - 8,0 meter

>8 meter

Total

Udstrækning, ca.

48.000 km

14.500 km

1.500 km

64.000 km

Kilde: Vandmiljøplanens overvågningsprogram 1996. Ferske vandområder - vandløb, kilder. Fagligrapport fra DMU.

Danske søer (og vandhuller)

Størrelse (ha)

< 0,01

0,01 - 0,1

0,1 - 1

1 - 10

10 - 100

100 - 1000

> 1000

Totalt

Antal, ca.

50.000

86.408

28.965

2.943

261

70

6

168.500

Kilde: Danske søer og deres restaurering; Temarapport fra DMU, nr 24/1999. Søer og vandhuller; Naturstyrelsen 2002.

Nye øer

Jylland

26

Fyn

29

Sjællnd, Møn

48

Lolland, Falster

24

Bornholm

0

Nye øer i alt

127

Kilde: Naturstyrelsen, intern registrering.

Oversigten omfatter øer matrikuleret 1990 - 2008.

Rødlistede dyr og planter i Danmark 2010

Arter i alt

Rødlistede arter

Svampe

2715

664 (25%)

Laver

442

337 (76%)

Karplanter

732

146 (20%)

heraf orkideer

46

28 (61%)

Insekter (i rødlisten)

3469

883 (26%)

heraf sommerfugle

98

43 (44%)

heraf græshopper

33

9 (27%)

heraf guldsmede

54

17 (31%)

Edderkopper

525

37 (7%)

Ferskvandsfisk

34

9 (26%)

Padder

15

3 (20%)

Krybdyr

8

1 (13%)

Fugle

195

66 (34%)

Pattedyr

52

13 (25%)

Kilde: Wind, P. & Pihl. S. (red.): Den danske rødliste. - Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, [2004]-. http://redlist.dmu.dk (opdateret april 2010).

Fredede dyr og planter i Danmark

Arter i alt

Fredede arter

Fugle (ynglende)

ca. 200

ca. 166*

Padder

14

14

Krybdyr

5

5

Ferskvandsfisk

38

1

Insekter

ca. 20.000

12

Pattedyr**

50

40

andre dyr

-

4

Dyr i alt

-

ca. 242

Orkideer

40

40

andre karplanter

ca. 1.000

34

Svampe og laver

ca. 7.000

0

Planter i alt

ca. 8.000

74

Kilde: Artsfredningsbekendtgørelsen, 2007, og Jagt- og vildtforvaltningsloven, 2009, hvorefter alle pattedyr og fugle som udgangspunkt er fredede.

* Ifølge jagttidsbekendtgørelsen, 2007, er der dog jagttid på visse dyr og fugle.

** Der er 62 arter af landlevende pattedyr, hvoraf 15 af dem er introducerede arter.

Politianmeldelser og konfiskerede enheder (Washingtonkonventionen/CITES)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Antal anmeldelser

155

74

85

71

75

61

79

65

Antal enheder

1.687

840

550

525

500

500

375

251

Kilde: Naturstyrelsens interne registrering.

Import, eksport samt overtrædelser af internationale regler om indførsel af truede arter

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

EU certifikater

584

707

789

908

1.500

1.306

1.403

1.417

Eksporttilladelser

433

388

303

223

263

197

229

312

Importtilladelser

672

946

1.016

830

761

1.014

979

894

Re-eksporttilladelser

245

110

96

172

187

222

193

170

Totalt

1.934

2.151

2.204

2.133

2.711

2.739

2.804

2.793

Kilde: Naturstyrelsen, intern registrering.

Nye arter i Danmark

Figuren viser det samlede antal introducerede arter, der er blevet registreret i naturen i Danmark igennem de seneste 300 år. Kun de arter, hvor vi kender årstal for første fund i naturen, er taget med. For hver af perioderne sker flere nyintroduktioner end i den foregående periode. I perioden 2001 til 2009 er der kommet 28 nye dyr, 37 nye planter og 65 nye svampearter, hvilket indikere, at kurven endnu ikke er knækket.

Akkumulerede tal

Før 1700

1700-1750

1751-1800

1801-1850

1851-1900

1901-1950

1951-2000

Antal dyr

6

9

12

19

62

146

294

Antal planter

84

88

118

235

525

897

1246

Antal svampe

87

98

134

256

592

1048

1559

Kilde: Udtræk NOBANIS database, www.nobanis.org , sep.2010.

Statslig naturforvaltning

Mio. kr.

1989-2008

2009

Ialt

Forbrug

2.411

237,1

2.648,1

Kilde: Naturstyrelsen, intern registrering.

Oversigterne omfatter kun de statslige naturforvaltningsbevillinger; kommunernes bevillinger indgår i bloktilskuddene. Fra 2007 indgår den særlige vand og naturindsats.

Statslig naturforvaltning 1989-2008 arealerhvervelser

Jordkøb

Natur

Skov

Friluftsliv

Kultur

Jagt

Ialt

Hektar

10.259

8.338

1.085

15

264

19.961