Friluftsliv 

Naturstyrelsen arbejder med skabe de bedste betingelser for almindelige brugere af statens skov- og naturarealer. Derfor undersøgelser vi den almene befolknings ønsker og præferencer ifht. muligheder for friluftsliv. Hensigten er at kunne målrette tilbud og indsatser på NSTs arealer.

 

Kontakt: Lars Bendix Poulsen

Forstkandidat

Idébank til studieprojekter om friluftsliv:

Naturen i samfundets tjeneste

Hvor kan brugen af naturen have en særlig værdi til at understøtte andre samfundsaktiviteter? Socialområdet, undervisning, sundhed m.fl. Hvilke rammer skal være til stede? Er mulighederne kendte hos potentielle operatører?

Ønsker du at skrive projekt om dette emne, kontakt Lars Bendix Poulsen for yderligere information.

Kontakt:Obfuscated Email

Lars Bendix Poulsen 

Obfuscated Email

Frivillige og citizen science

Frivilligeprojekter og citizen science – Hvad og hvordan – konkrete projekter?

Brug af frivillige i bestandsmonitering af skovmår i Nordsjælland.

Eksempler på cases: De frivilliges engagement i projektet, hvordan håndteres dataindsamling? Eller hvor god er validiteten af artsgenkendelse af mår blandt de frivillige?

Kontakt:

Lise Vølund

Obfuscated Email

Analyse af den nuværende aktivitet og bud på hvordan kan der udvikles et yderligere engagement til frivilligt arbejde med natur og friluftsliv. 

Kontakt:

Jes Aagaard

Obfuscated Email

Planlægning

Hvordan kan der planlægges for friluftslivet i f. t. borgernes ønsker? Både på eksisterende statsejede og nytilkomne naturområder. Hvordan kan naturområderne bidrage til fremme af turisme? Hvor bør nye statslige naturområder placeres og hvordan bør de indrettes i forhold til de forskellige samfundsinteresser?

Hvordan påvirkes fladefærdslen af mere dødt ved og naturlig hydrologi? Hvor store dele af skoven drejer det sig om? Fx case omkring Gribskov eller Søskoven.

Kontakt:

Obfuscated Email

I de seneste år er der lavet en række tællinger og interviews med skovens besøgende (især i naturnationalpark-områderne). Dertil kommer data fra en lang række tællere, som står permanent i skoven.

Data kan bruges til at besvare en lang række spørgsmål: Kan der fastlægges et samlet årligt besøgstal for bestemte skove? Hvilke dele af skoven besøges mest? Hvilke dele af skoven bruges til hvad? Case fx Søskoven

Er der karakteristiske publikumsflow/bevægelser i skovområderne?

Kontakt:

Obfuscated Email

Der gælder forskellige regelsæt for søerne. Hvad betyder det? Er der en forskel – færdselsbekendtgørelse, fugle, bynær/adgang.

Kontakt:

Obfuscated Email

I Geel Skov og flere andre hovedstadsskove er det tilladt at gå med løs hund under fuld kontrol. Med øget brug af naturen til motion, rekreation, undervisning m.m. generes flere borgere af de løse hunde, som ikke altid er under kontrol. Alene ordet "Hundeskov", fortolker flere hundeejere fejlagtigt, som en eksklusivret i forhold til andre brugere. Hvordan løses konflikten til alles bedste? Kommunikation, forbud, kontrol, forvaltningsmæssige tiltag, etc.? Andre interessemodsætninger mellem brugere og mellem brugere og naturbeskyttere kan inddrages, som en tendens i tiden.

Kontakt:

Stella Blichfeldt

Obfuscated Email

Det er meget populært at bruge de mange kilometer asfaltstier til at køre hurtigt på motionscykler i naturparken. Det giver farlige situationer i forhold andre brugere. Der ønskes forvaltningsmæssige forslag til trafikale løsninger (nudging, nye stier, fysiske forhindringer m.m.).

Kontakt:

Jes Aagaard

Obfuscated Email

Ponytræk i Dyrehaven er en populær attraktion og en mangeårig tradition. De fysiske rammer er utidsvarende. Der ønskes bud på hvordan stedet kan udvikles, så den nuværende drift kan opretholdes.

Kontakt:

Ole Ejlskov

Obfuscated Email

Naturstyrelsen Blåvandshuk har brug for en vurdering og et tilhørende forslag til, hvordan lokale og turister kan bruge Blåbjerg-området på en ny og bæredygtig måde. Hvordan kan området og faciliteterne ved Blåbjerg understøtte naturoplevelser og brugen af naturen rekreativt samtidig med at kvaliteterne i naturen og landskabet sikres og yderligere udvikles?

Kontakt:

Søren Jessen

Obfuscated Email

I udgangspunktet påvirker urørt skov ikke friluftslivet, da adgangsreglerne er uændrede. Men kan det nu passe? Fx: Hvordan påvirkes mulighederne for fladefærdsel af dødt ved i skovbunden, og hvad med de nye vådområder? Har brugerne derfor i realiteten de samme muligheder som før, og tør de bruge dem? Kan man gennem GIS analyser opstille et fremtidsscenarium for fysiske adgangsmuligheder, som beskriver ændringerne for de udpegede områder i Naturstyrelsens skove? Og hvad kommer det til at betyde i praksis?

Kontakt:

Naturstyrelsen Nordsjælland 

Obfuscated Email

Virkeliggøre Naturstyrelsens vision om, at den 350 ha store Flyvestation er et åbent, rekreativt naturområde, hvor de unikke omgivelser anvendes til en bred vifte af friluftsaktiviteter. Visionen bygger videre på områdets kulturhistorie og vil transformere området til et rekreativt naturareal, hvor karaktertrækkene fra den militære tid stadig er tydelige. Eventuelle projekter: hvem bruger området, hvad er de lokale og oplandets ønsker? Hvilke faciliteter efterspørges og hvor kan de placeres? Hvordan formidles naturen og de mange muligheder? Rummer området særlige muligheder for handikappede?

Kontakt:

Naturstyrelsen Hovedstaden

Obfuscated Email

Bachelorprojektet har til formål at undersøge, hvordan friluftlivet kan optimeres inden for et specifikt område af Vestskoven på Københavns Vestegn. I første omgang redegøres for begrebet, friluftliv med henblik på Staten og den danske befolknings forhold til friluftliv og dertilhørende naturopfattelser og -præferencer. Projektområdets potentialer, problematikker og begrænsninger undersøges på baggrund af en landskabsanalyse, aktøranalyse og analyse af planlægning- og miljølovgivningsmæssige bindinger. Teori og analyseresultater skaber grobund for præsentation af tiltag, der kan medvirke til at besvare problemformuleringen. Tiltagenes effekt på eksisterende friluft- og naturforhold diskuteres efterfølgende ud fra kriterier for bæredygtigt friluftsliv. I forlængelse videregives forslag til moniteringsprogrammer til vurdering af tiltagenes effekt og succes samt forslag til finansieringsmuligheder. Det kan konkluderes, at kriterierne for optimale friluftrammer er afhængige af sted, kontekst og interesser forbundet projektområdet. I dette projekt fremføres tiltag, der kan medvirke til at optimere friluftmuligheder i det specifikke caseområde. Projektet kan anvendes som inspiration til, hvordan man systematisk kan gå til værks i planlægningen af bynære naturområder med henblik på rekreation. Dette projekt har særlig relevans med udsigt til, at Vestskoven vil blive bedre forbundet til kollektiv trafik på tværs af Hovedstadens ydre storbyområde med åbningen af Hovedstadens letbane i 2021.

Læs hele opgaven her: 

Fra Nord - Fra Syd - Til Vestskoven

Formidling

Analyse af fremtidige digitale platforme og interaktive muligheder ifht. nuværende og kommende målgrupper, der anvender NSTs arealer til friluftsliv og/eller turisme. Herunder nye former for Naturguider, Informationteknologi – hvad ved vi, hvad er fremtiden? Hvilke typer af oplysninger efterspørges?

Hvordan får interesserede borgere via Naturstyrelsens hjemmeside hurtigt et overblik over, hvor man kan finde udvalgte arter eller naturtyper på Naturstyrelsens arealer. Hvordan rammer vi ”befolkningen” i forhold til formidling af natur?

Kontakt:

Naturstyrelsen Fyn

Obfuscated Email