Kæledyr

FAQ - Må jeg sætte dem ud, eller tage dem med hjem?

Kæledyr - Hvad må jeg?

Det er ulovligt at udsætte ikke hjemmehørende dyr i naturen. Det skyldes, at man ikke vil risikere, at den naturlige balance forrykkes ved udsætning af arter, der ikke findes naturligt i forvejen.

Hvis du ikke kan have dine kaniner længere, bør du sørge for at få dem aflivet. Det er sådan, de vil have det bedst.

Det lyder så nemt at slippe dem løs, så de kan få deres "frihed" igen. Men et par inde-kaniner vil have svært ved at klare sig og vil sandsynligvis hurtigt blive ædt af en ræv.

Alle danske padder (og altså også frøer) blev fredet i 1981. Generelt må man hverken fjerne dyrene fra deres vandhuller eller slå dem ihjel.

Det er dog tilladt at samle æg og haletudser fra lille vandsalamander, skrubtudse, butsnudet frø og grøn frø for at kigge på dem i et akvarium. Når dyrene er blevet voksne, skal man sætte dem tilbage til det vandhul, hvor man fandt dem.

Alle andre padder er totalfredede. Man må hverken indsamle æg, haletudser/larver eller voksne dyr.

Skovfirben kaldes også almindeligt firben. Man kan sikkert godt holde den i terrarium, men arten er fredet og må ikke indsamles i naturen. Det gælder i øvrigt også for alle øvrige krybdyr i Danmark. 

Det er ikke umiddelbart muligt at holde jærv som kæledyr. Det er nemlig forbudt ifølge justitsministeriets bekendtgørelse nr. 1021 af 12. december 2002 om privates hold af særlige dyr mv. Ønsker I at vide mere om disse regler må I henvende jer til justitsministeriet eller jeres lokale politikreds.

Bekendtgørelse om forbud om privates hold af særlige dyr

Det er ikke tilladt at bruge vilde dyr og fugle som kæledyr. Heller ikke selvom man finder en fugleunge i naturen, som ikke kan klare sig selv. Ofte er fugleunger så gamle, at de har vænnet sig til deres mor, og derfor er det sjældent, at de accepterer at blive passet af et menneske. Jeg vil råde dig til at tage kontakt til en af de mange vildtplejestationer, som Dyrenes beskyttelse driver.

Du kan finde en oversigt over deres placering på Dyrenes Beskyttelses hjemmeside

Hvis fuglene er fanget i naturen, vil det være ulovligt. Hvis de derimod er opdrættet i fangenskab i mindst anden generation, vil det være lovligt.

Hvis du holder mere end 40 stillitser eller mere end fem tornirisker, skal det være anmeldt til Naturstyrelsen for at være lovligt.

Hold af danske fugle i fangenskab er reguleret i Bekendtgørelse nr. 216 af 21. marts 1994 om hold af fugle i fangenskab  

Som udgangspunkt må du indsamle de insekter og smådyr, der ikke er omfattet af fredningsbestemmelserne i jagtloven og i artsfredningsbekendtgørelsen, hvis det sker på din egen grund.

Hvis du ønsker at indsamle dyr på en grund, der ejes eller forvaltes af andre, skal du have ejer eller forvalters tilladelse til indsamlingen. Hvis arealet forvaltes af Naturstyrelsen betyder det, at du skal have tilladelse af den lokale naturforvaltningsenhed.

Naturstyrelsens lokale enheder

Indsamling forudsætter, at du har lovlig adgang efter naturbeskyttelsesloven, og at du færdes uden at skade brinker og lignende, og at du ikke beskadiger vegetationen (du må f.eks. ikke færdes i rørbevoksninger). Du har normalt adgang til private udyrkede arealer og således også til bredden af en hedesø, hvis den ikke ligger inden for et indhegnet areal og til bredden af en sø på et offentligt ejet areal.

Selvom det ikke er et krav, er det tit en fordel at tale med ejeren, inden man går i gang med en sådan aktivitet. Du skal rette dig efter ejerens anvisninger og skiltning. Der kan f.eks. ved fredning være fastsat begrænsninger i adgangsretten til et areal.

Og så skal du selvfølgelig være opmærksom på, at ”smådyrene” kan være fredet – for en række arters vedkommende kræver det dispensation fra Naturstyrelsen at indsamle dem.

Naturbeskyttelseslovens adgangsregler findes i naturbeskyttelseslovens kapitel 4 og i bekendtgørelsen om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen (nr. 842 af 4/9-2000).

Hvor må jeg færdes?

Bekendtgørelsen om fredning af krybdyr, padder, fisk, hvirvelløse dyr, planter fortæller, at du gerne må holde sommerfuglelarver i terrarium bortset fra nogle særlige arter: Herorandøje, Hedepletvinge, Sortplettet blåfugl, Stor ildfugl, Mnemosyne og Natlyssværmer. Alle de nævnte arter er yderst sjældne eller betragtes som forsvunden fra Danmark.

Husk at indsamling på anden mands jord kræver lodsejerens tilladelse. Hvis det er på arealer der forvaltes af Natustyrelsen kræves den lokale naturforvaltningsenheds tilladelse.

Naturstyrelsens lokale enheder

Hvis du ønsker at holde smådyr i terrarium er du nødt til at gå på biblioteket og låne bøger, hvor du kan læse, hvordan netop det dyr, du ønsker at holde, lever og så kopiere de forhold i buret. Alt efter dyreart er det meget forskelligt, hvordan de skal holdes, så der kan ikke siges noget generelt.

Bænkebidere er således ret lette blot med et bur med gemmesteder under et stykke træ og rimeligt fugtigt – men heller ikke for fugtigt. Deres føde er også simpel. De æder døde blade, svampe og andet dødt.

Edderkopper derimod er rovdyr og bør holdes adskilt. Hvis det er en netspinder, skal der være plads til, at nettet kan foldes ud, og så skal de fodres med insekter.

Ligustersværmeren skal hver dag have friske blade at æde. Det kan være en fidus at sætte bladene i vand så de holdes friske. For at undgå at larven falder i, kan man med fordel tage et syltetøjsglas med låg, lave huller i låget og så sætte grene ned gennem disse. Husk sommerfuglelarver har en stor omsætning, der skal regelmæssigt fjernes ekskrementer.

Husk at indsamling på anden mands jord kræver lodsejerens tilladelse. Hvis det er på arealer, der forvaltes af Natustyrelsen, kræves den lokale naturforvaltningsenheds tilladelse.

Naturstyrelsens lokale enheder