Stillings- og funktionsbeskrivelse for kontorchefer i Naturstyrelsen


Kontorchef: Leder af medarbejdere

Ansvar

• Ansvar overfor vicedirektøren.
• Ansvar for personaleledelsen, driften og myndighedsudøvelse i området eller enheden.
• Ansvar for at bidrage til at opnå de resultater, som fremgår af resultatkontrakten.
• Ansvar for arbejdstilrettelæggelse og opgaveprioritering i eget område eller på enheden, herunder planlægning, styring og opfølgning.
• Ansvar for den faglige kvalitet i sager inden for eget område.
• Ansvar for kvalitetssikring af ministersager inden forelæggelse for direktionen.
• Ansvar for at bidrage til styrelsens strategiudvikling – fortrinsvis inden for eget område, men også i forhold til styrelsen som helhed.
• Ansvar for, at egen enhed opfylder sit arbejdsprogram.
• Ansvar for overholdelse af interne budgetter og gældende bevillingsregler.

Færdigheder
• At kunne tænke strategisk inden for eget område.
• God til personaleledelse.
• Synlig og handlekraftig.
• Evne at gennemføre den nødvendige prioritering, og kommunikere den til ledelse og medarbejdere.
• At kunne se eget fagområde i sammenhæng med andre dele af organisationen.
• At delegere ansvar og ledelsesopgaver til medarbejdere
• Samarbejde med andre kontorchefer og skovridere - såvel bilateralt som i cheffora.
• Være bærer af den kultur og de kendetegn for bl.a. god ledelse i Miljøministeriet, der er fastsat i ministeriets ledelsesgrundlag og HR-strategi.

Prioriteter

• Implementering og formidling af de overordnede strategier og visioner inden for eget fagområde.
• Tæt kontakt til forestående vicedirektør
• Koordinering med andre chefer.
• Fastlægge klar ansvarsfordeling
• Coaching og udvikling af medarbejdere.

Opgaver
• Refererer i både personalespørgsmål og faglige spørgsmål til den relevante vicedirektør.
• Tænker strategisk og se udviklingsmulighederne på eget område.
• Sikrer at sager og opgaver inden for eget område har den fornødne kvalitet, den rigtige form og leveres rettidigt.
• Medvirke til at sikre den politiske tråd fra ministerens bord til det udførende led
• Skaber resultater og følger op på resultater og initiativer.
• Sikrer afklaring af ambitionsniveau i projekter, sager og opgaver af politisk interesse ved i fornødent omfang at inddrage direktionen.
• Sikrer den nødvendige tværgående koordinering internt i ministeriet såvel i forhold til kommuner, andre ministerier og øvrige interessenter.
• Sikrer udvikling af egen enheds organisering og arbejdsmetoder.
• Sikrer at medarbejderne varetager de opgaver, de er pålagt.
• Coacher og sparrer med medarbejderne samt støtte dem i deres udvikling – og måle dem på denne.
• Afholder MUS-samtaler med egne medarbejdere.
• Deltager aktivt i de cheffora lederen indgår i og bidrager til koordination og resultatskabelse på tværs
• Bidrager til at de sammenbragte færdigheder nyttiggøres på tværs af enhederne i den nye styrelse.
• De decentrale chefer skal være særligt opsøgende i forhold til omverdenen. De skal aktivt opsøge mulighederne for synergi, samspil og udvikling i forhold til eksterne interessenter og potentielle samarbejdspartnere.
• Professionel udmøntning af distanceledelse, hvor faglig leder og lokal chef løbende er i dialog om udøvelse faglig og personaleledelse over for den enkelte.
• Udarbejder en delegationsaftale til funktionsledere, hvor det klart fremår, hvilket fagligt og personalemæssigt ledelsesansvar og –opgaver, funktionslederen har overfor områdets øvrige medarbejdere (kontorchefer centralt)
• Udarbejder en delegationsaftale til personaleskovfogeden, hvor det klart fremgår, hvilket fagligt og personalemæssigt ledelsesansvar og –opgaver, den pågældende skovfoged har overfor skovarbejderne på enheden (skovridere)