Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Naturstyrelsen er nu blevet til to styrelser

Naturstyrelsen blev 1. juli 2016 delt i to nye styrelser. Den ene er fortsat under navnet Naturstyrelsen. Den anden hed frem til 1. februar 2017 Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) og er i dag lagt sammen med Miljøstyrelsen under navnet Miljøstyrelsen. Herunder kan du se de opgaver, der tidligere lå i SVANA, og som nu ligger i Miljøstyrelsen.

Naturstyrelsen forvalter Miljø- og Fødevareministeriets skov- og naturarealer og gennemfører naturprojekter.

Miljøstyrelsen er statslig myndighed for miljøet herunder vand- og naturområdet.

Det er de nye styrelsers hovedopgaver

Naturstyrelsen

Naturstyrelsen skal forvalte Miljø- og Fødevareministeriets cirka 200.000 hektar skove og naturarealer, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturarealer. Naturstyrelsen skal gennemføre praktiske opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning og konkrete friluftslivs- og naturprojekter - ofte i samarbejde med andre myndigheder, organisationer og frivillige.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA)

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning er statslig myndighed for vand og natur. Den betjener miljø- og fødevareministeren med udvikling af politik, rammer og lovgivning. Styrelsen løser de planlægnings- og myndighedsopgaver, herunder administration af tilskud til skov-, vådområde- og vandløbsprojekter. Styrelsen har ansvar for overvågning af vand og natur og for grundvandskortlægning - styrelsen har også ansvaret for Jagt- og vildtforvaltning - herunder udstedelse af jagttegn.

Styrelsernes ansvarsområder

Naturstyrelsen

Naturstyrelsen driver ministeriets arealer på den måde, der skaber størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet og forbedrer forholdene for dyr og planter og deres levesteder på en omkostningseffektiv måde. Styrelsens drift af skovene er certificeret som bæredygtig (FSC og PEFC), og styrelsen sælger tømmer, brænde, flis og andre naturprodukter fra de statslige skov- og naturarealer.

Naturstyrelsen gennemfører konkrete naturprojekter - også i samarbejde med andre myndigheder, organisationer og frivillige. Det kan være plantning af skovområder, naturgenopretning og etablere nye vådområder, der fremmer og beskytter biodiversiteten og/eller er til gavn for friluftslivet.

Naturstyrelsens lokale enheder tilbyder natur og friluftstilbud til alle danskere. Styrelsen leverer inspiration til aktiviteter, naturguider, digitale kort og anden naturvejledning i hele landet. Sammen med Friluftsrådet og kommuner har Naturstyrelsen ansvaret for Danmarks største digitale hjemmeside, der formidler aktiviteter og naturoplevelser.

Naturstyrelsen udfører de praktiske opgaver i forbindelse med jagt- og vildtforvaltningsloven, for eksempel afgørelse af ansøgninger om bekæmpelse af skadevoldende vildt, afholdelse af jagtprøver og administration af vildtreservater.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning arbejder for, at naturen trives. Det gælder blandt andet bevarelse af biodiversitet, forvaltningsplaner for truede arter og kampagner mod invasive arter. Styrelsen har ansvar for naturplaner - både på land, på havet og for havmiljøet generelt. Arbejdet med oprettelse af nye nationalparker, friluftspolitik og skovpolitik hører til i styrelsen, der også er sekretariat for Vildtforvaltningsrådet og Skovrådet. Styrelsen giver tilladelser til udnyttelse af Danmarks råstoffer på havet.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning administrerer dele af lovgivningen på naturområdet, i det åbne land og i skovene. Den har ansvaret for VVM-undersøgelser, tilsyn med kommunernes planlægning iht. statslige interesser, bygge- og beskyttelseslinjer, landskabsbeskyttelse, skovlovssager, tilsyn med handel med tømmer, jagt- og jagttegnsadministration, import og eksport af truede arter samt nye fredningssager.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning udarbejder regler, der sikrer rent grundvand, rent drikkevand i hanerne og effektiv rensning af spildevand. Styrelsen bidrager til eksport af vandteknologi og vejleder kommuner, borgere og virksomheder i arbejdet med klimatilpasning - især udfordringerne med øget regn som følge af klimaforandringer.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning udarbejder de vandområdeplaner, som er grundlag for, at Danmark får god miljøtilstand i søer, vandløb, kystvande og grundvand.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning overvåger den danske natur og vandmiljøet. De mange data danner grundlag for de indsatser, der skal træffes beslutning om for at få bedre natur og renere vand.

For at sikre Danmarks fremtidige drikkevandsforsyning gennemfører Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kortlægning af Danmarks grundvand.

De nye styrelsers organisation

Naturstyrelsen (NST)

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA)

Hovedkontorer og lokale enheder

Naturstyrelsen

Gjøddinggård, Førstballevej 2
7183 Randbøl
tlf. 72543000

19 lokale enheder:
Vendsyssel, Thy, Himmerland, Kronjylland, Vestjylland, Søhøjlandet, Midtjylland, Blåvandshuk, Vadehavet, Sønderjylland, Fyn, Vestsjælland, Østsjælland, Storstrøm, Nordsjælland, Bornholm, Hovedstaden samt Trekantsområdet og Driftscenteret (samme adresse som hovedkontoret).

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning

Haraldsgade 53
2100 København Ø
tlf. 72542000

8 enheder:
Nordjylland, Østjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Storstrøm, Sjælland og Laboratoriet (Odense).

Tidslinje for opdelingen