Værdifulde geologiske områder

1. Grenen

Frederikshavn Kommune

1. Grenen. Foto: Ole Malling

Geologi
Lokaliteten omfatter den yderste spids af Skagens Odde, Grenen, og den tilgrænsende strandvoldsslette med rimmer og dopper. Området er udviklet gennem de seneste 7.000 - 8.000 år og er i stadig vækst ved at der aflejres nye systemer af strandvolde langs Nordstrand.

Øvrige søgeord:

Værdi
Skagens Odde er et landskabselement af international værdi. På Grenen kan de aktive, landskabsdannende processer studeres og sammenlignes med de ældre landskabselementer på odden.

Naturforvaltning
Det skal i videst muligt omfang tilstræbes at de dynamiske kystprocesser, fx erosion, pålejring og periodiske oversvømmelser, kan forløbe uhindret. Tilgroning af rimme-doppefladen bør undgås.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 1

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Ja

Nationale Kystlandskaber

NK 74

GeoSite

GS 5-1

Andre

Kortmateriale