Vadehavet

Varde Kommune
Esbjerg Kommune
Fanø Kommune
Tønder Kommune

Geologi
Den jyske vestkyst syd for Blåvands Huk er væsentligt påvirket af tidevandet.

Foran kysten findes en række barriereøer: Skallingen, Fanø, Mandø og Rømø adskilt af lagunegab, som varetager vandudvekslingen mellem Nordsøen og Vadehavet. Barriererne er dannet i Postglacial tid i takt med den relative havspejlsstigning, og landskabet er dermed unikt på grund af sin høj-dynamiske karakter, hvor formændringerne har været overordentlig hurtige set i en geologisk målestok. Årsagerne hertil er dels samspillet mellem de litorale, tidale og eoliske processer, og dels at tekniske kystindgreb er relativt få, således at naturen har fået frit spillerum. Inden for barrieren findes Vadehavet udviklet med alle sine formelementer: vader, dyb, højsander, og forlandsmarsk.

I dette store rammeområde findes flere mindre områder.

Øvrige søgeord: Holocæn

Værdi
Der knytter sige store forsknings- og undervisningsmæssige værdier til området. Lokaliteten udgør det eneste sted i Danmark, hvor der findes et dynamisk vadehav med tilstødende marskdannelser og barriereøer.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at områderne fortsat henligger i naturtilstand og der ikke gribes ind i de naturlige processer.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 87 , NGI 104 , NGI 105 , NGI 106 , NGI 210

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 83

GeoSite

GS 5-3

Andre

Kortmateriale