Dispensation til arealoverførsel m.v. inden for strandbeskyttelseslinjen ved Sletterhage

Naturstyrelsen – Aarhus har givet dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til et magelæg.


Naturstyrelsen – Aarhus har givet dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til et magelæg (arealbytte), således at der afgives 10071 m² af matr. nr. 27 b Ørby By, Helgenæs (inkl.Sletterhage Fyr, maskinhus m.v.) til Naturstyrelsen – Kronjylland, og Naturstyrelsen afstår 3.502 m² af matr. nr. 21 b smst. (inkl. bygningen "nær naturen") til den resterende del matr. nr. 27 b, hvor  den tidligere fyrmesterbolig ligger.

Fyrtårn og maskinhus skal fremover benyttes til offentlige formål, og "nær naturen" bliver anneks til den tidligere fyrmesterbolig.

Få afgørelsen ved henvendelse til Naturstyrelsen – Aarhus, som også kan give yderligere oplysninger om afgørelsen.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra i dag. Klagen skal sendes til Naturstyrelsen – Aarhus, som videresender klagen til Naturklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, der er indgået i sagens behandling. Klager vil få kopi af miljøcentrets brev til Naturklagenævnet.

Klageberettiget er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

  • adressaten for afgørelsen,
  • ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
  • offentlige myndigheder,
  • lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
  • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
  • landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil sende en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra miljøcentret.
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk . Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får medhold i klagen.

Miljøcentrets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra datoen for offentliggørelsen.