FF Skagen - påbud om ændring af vilkår C8 i virksomhedens miljøgodkendelse

16-03-2010

FF Skagen påbydes hermed ændring af vilkår C8 i virksomhedens miljøgodkendelse (revurdering af 4.11.09). Med påbuddet ændres egenkontrollen for luftforurening
Klagefristen udløber: 14. april 2010

FF Skagen påbydes hermed ændring af vilkår C8 i virksomhedens miljøgodkendelse (revurdering af 4. november 2009).

Påbud gives efter miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3 1 .

Med påbuddet ændres egenkontrollen for luftforurening således, at emissionen af de i vilkår C5 nævnte stoffer kun skal måles på afkast fra efterbrænder og én af virksomhedens fire kedler. Samtidig ændres tidsfristen fra 1. april til 15. maj 2010.

Se påbuddet FF Skagen - påbud .

Klagevejledning:
Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af virksomheden, kommunalbestyrelsen og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Naturstyrelsen – Aarhus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller e-mail: Obfuscated Email
Klagen skal senest være modtaget senest den 14. april 2010 inden kl. 16.00.

Evt. klager videresendes herefter til Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.