Forlængelse af spor 0 og flytning af risteperron ved Lindholm Station - Indkaldelse af idéer og forslag

08-10-2010

Naturstyrelsen – Aarhus har truffet afgørelse om, at projektet - Forlængelse af spor 0 og flytning af risteperron ved Lindholm Station - er VVM-pligtigt.

Naturstyrelsen – Aarhus har truffet afgørelse om, at projektet - Forlængelse af spor 0 og flytning af risteperron ved Lindholm Station - er VVM-pligtigt. Før Naturstyrelsen – Aarhus kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes et kommuneplantillæg og en vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

Naturstyrelsen – Aarhus har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger. Se idéoplægget, bygherrens anmeldelse og miljøcenterets afgørelse om VVM-pligt her eller få det ved henvendelse til miljøcentret, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Frist for idéer og forslag
Der har i perioden fra den 14. april til den 12. maj 2010 været afholdt debatfase i forbindelse med "Forlængelse af spor 0 og flytning af risteperron ved Lindholm Station. Der er i debatperioden i alt indkommet 22 bemærkninger, som vil indgå i den kommende planlægning og VVM-proces. De indkomne bemærkninger samt et notat, der samler op på debatfasen, kan ses her:

Den videre proces

  • Der udarbejdes en VVM-redegørelse, der bl.a. kommer til at behandle forslag til alternative placeringer, redegørelse for støj, samt visualiseringer af projektforslaget
  • VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med et forslag til kommuneplantillæg i 8 uger, hvor der er mulighed for at komme med bemærkninger til VVM-redegørelsen (forventes offentliggjort i efteråret 2010)
  • Aalborg Kommune inddrages løbende i processen
  • Herefter træffer Naturstyrelsen – Aarhus endelig afgørelse i sagen