Kommuneplantillæg og VVM tilladelse for udvidelse af naturgaslager ved Ll. Torup

28-10-2011

Naturstyrelsen har udstedt tillæg til Vesthimmerlands Kommuneplan 2009 og Viborg Kommuneplan 2009-2021 for udvidelsen af naturgaslageret ved Ll. Torup.


Naturstyrelsen har udstedt tillæg til Vesthimmerlands Kommuneplan 2009 og Viborg Kommuneplan 2009-2021 for udvidelsen af naturgaslageret ved Ll. Torup. Kommuneplantillægget betyder, at Energinet.dk får mulighed for at foretage sikkerhedsmæssigt vedligehold samt én vedligeholdelsesudskylning af hver af de syv eksisterende kaverner. Baggrunden for projektet er et aktuelt behov for sikkerhedsmæssigt vedligehold og opretholdelse af forsyningssikkerheden i Danmark.

I forlængelse af udstedelsen af kommuneplantillægget har Naturstyrelsen meddelt Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager VVM-tilladelse til vedligeholdelse og udvidelse af gaslageret ved Ll. Torup. Tilladelsen er givet efter § 2, stk. 4, nr. 2 i bekendtgørelse nr. 1510 af 15/12/10.

Parallelt med Naturstyrelsens tilladelse har Miljøstyrelsen givet Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager miljøgodkendelse til udvidelse af gaslageret samt meddelt tilladelse til udledning af udskylningsvand fra genudskylning af kaverner.

Tilladelserne er bygget således op, at der i første omgang gives tilladelse til et pilotprojekt med lav skyllehastighed. Tilladelse til den resterende del af projektet er betinget af, at pilotprojektet ikke påvirker omgivelserne væsentligt.

Der er i udledningstilladelsen fastsat udlederkrav, der skal sikre, at gældende miljøkvalitetskrav er overholdt. Overholdelse af de fastsatte miljøkvalitetskrav for udledning af metaller og miljøfremmede stoffer sikrer derfor et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for udledningen af disse stoffer til Natura 2000-områderne Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning. Det betyder således, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning eller skade på Natura 2000 området, dets integritet eller de arter, der er en del af udpegningsgrundlaget.

De miljømæssige påvirkninger i området omkring centralanlæg og kavernepladser (områderne over hulrummene) er også vurderet og fundet acceptable. Projektet kan således gennemføres med respekt for de gældende grænseværdier for støj, luftforurening med mere. I forbindelse med behandlingen af projektet er sikkerhedsforholdene blevet vurderet og fundet acceptable. For at sikre både virksomheden og naboerne udlægges der en sikkerhedszone omkring anlægget.

De vigtigste betragtninger og begrundelser er uddybet i en sammenfattende redegørelse.

Miljøgodkendelse af naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet

Kommuneplantillæg Ll. Torup med bilag (111028)

Sammenfattende redegørelse inklusiv resumé

Supplering til den sammenfattende redegørelse

VVM-tilladelse

Bilag D: Sammenfatning og vurdering af de indkomne bidrag fra høringsfasen

Bilag E: Indkomne bemærkninger

Bilag F: Oversigt over indkomne bemærkninger

Bilag G: OVersigt over sagens dokumenter

Energinet - brev til Naturstyrelsen Aarhus (111024)

Energistyrelsens notat vedr. tilladelser til oplagring af naturgas Ll. torup og stenlille

Klima- & Energiministeriets tilladelse til lagring af naturgas i et område ved Lille Torup (110307)

Ll. Torup - Orienteringsbrev øvrige interessenter

Ll. Torup - orienteringsbrev kommunal følgegruppe

Ll. Torup - orienteringsbrev Skive Kommune

Ll. Torup - orienteringsbrev VVM-tilladelse Energinet.dk

Miljøgodkendelse følgebrev

Notat vedr. status for Ll. Torup

Notat vedr. sikkerheds- og risikoforhold

Udstedelsesbrev kommuneplantillæg

Annonce Miljøstyrelsen

Klagevejledning
Afgørelsen om VVM-tilladelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59. Tilsvarende kan udstedelse af kommuneplantillæg påklages for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klagefristen er den 30. november 2011.
Klage skal sendes direkte til:
Natur- og Miljøklagenævnet
Rentemestervej 8
2400 København NV
Eller som e-mail: Obfuscated Email
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales etgebyr på 500 kr. for privatpersoner eller 3000 kr. for virksomheder,organisationer og offentlige myndigheder. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside

Udstedelsen og afgørelsen kan indbringes for domstolene inden den 2. maj 2012.