Naturgaslager ved Ll. Torup - Forslag til kommuneplantillæg med VVM

07-01-2011

Naturstyrelsen Aarhus og Miljøstyrelsen Aarhus behandler forslag til kommuneplantillæg med VVM for udvidelse af naturgaslager ved Ll. Torup, Rækkeborgvej 4, 9620 Aalestrup.

Gaslageret i Lille Torup er en vigtig del af det danske naturgasnet, og det har betydning for forsyningssikkerheden af naturgas til de danske forbrugere.

I december 2007 søgte Energinet.dk om tilladelse til at vedligeholde og udvide gaslageret ved Lille Torup. Vedligeholdelsen af gaslageret er afgørende for anlæggets fortsatte funktion og sikkerhed samt gaslagerets rolle for forsyningssikkerheden i Danmark.

Gaslageret består af nogle store hulrum, også kaldet kaverner, i en stor salthorst i undergrunden. Kavernerne er skabt ved at skylle ferskere vand ned i salthorsten og suge vandet op igen som saltvand. På den måde skyller man de store hulrum ud med vand.

Oprindeligt ønskede Energinet.dk at udvide lageret ved at skabe ni nye kaverner. I september 2010 blev det aflyst og projektet blev voldsomt reduceret til kun at udvide de eksisterende kaverner. Således skal der ikke længere skylles ca. 16 mio. tons salt op af undergrunden men kun ca. 3 mio. tons.

Samtidig er bekendtgørelsen om udledninger til havmiljøet strammet i 2010. Dette har også ændret kravene til projektet, så det lever op til de seneste og strammere miljøregler.

Saltet i salthorsten er aflejringer af gammelt havsalt, så det er tilsvarende det salt, som flyder rundt i havene i dag. Det saltholdige vand bliver fortyndet og herefter pumpet ud i Lovns Bredning. Saltkoncentrationen vil ikke være større i det udpumpede vand end det vand, som findes i Lovns Bredning.

Før Energinet.dk kan få lov at udlede vand fra kavernerne skal der ligge en VVM redegørelse og en udledningstilladelse fra Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen.

VVM redegørelse og udkast til udledningstilladelse har været i offentlig høring i foråret 2010, og senest har de berørte kommuner haft lejlighed til at udtale sig i sagen. Kommunernes kommentarer bliver lige nu vurderet af Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen.

Udkast til tilladelser og VVM redegørelse kan findes her på siden i lighed med en lang række andet materiale om projektet ved Ll. Torup.

Yderligere oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til:
Naturstyrelsen – Aarhus
Tlf. 72 54 30 00
eller e-mail: Obfuscated Email

Udtalelser fra kommunerne:
- Vesthimmerlands Kommune
- Viborg Kommune
Den sammenfattende redegørelse med bilag kan ses her:

Sammenfattende redegørelse

Bilag A - Udkast til kommuneplantillæg

Bilag B - Udkast til VVM-tilladelse

Bilag C - Udkast til miljøgodkendelse

Bilag D - Sammenfatning og vurdering af de indkomne bidrag i høringsfasen

Bilag E - Indkomne bemærkninger

Bilag F - Oversigt over indkomne bemærkninger

Bilag G - Oversigt over sagens dokumenter

Baggrund:
Gaslageret består af en række kaverner (hulrum), som er udskyllet i en salthorst i undergrunden samt af et behandlingsanlæg i Ll. Torup.

Baggrunden for planforslaget er, at Energinet.dk ønsker at genudskylle de eksisterende syv kaverner. Projektet har til formål at sikre nødvendigt vedligehold af de eksisterende kaverner og at retablere det volumen, som er tabt ved krympning. Derudover ønskes volumenet af de eksisterende kaverner øget med op til 30 %.

Energinet.dk har oplyst, at det p.t. ikke er aktuelt at udvide gaslageret med nye kaverner.

Det overjordiske behandlingsanlæg skal derfor ikke udvides.

Til udskylning af kaverner ønskes indtag af vand fra Hjarbæk Fjord, som efterfølgende udledes til Lovns Bredning.

Miljøcenter Århus har i perioden fra den 27. januar til 19. maj 2010 haft forslag til kommuneplantillæg, en vurdering af virkninger på miljøet (”Miljørapport og VVM-redegørelse”) samt udkast til miljøgodkendelse med udledningstilladelse for udvidelsen af naturgaslager ved Ll. Torup i offentlig høring.

Der er kommet 97 henvendelser i høringsperioden. Henvendelserne kan ses her:
Henvendelser fra høringsperioden

Se informationsfolder om forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af naturgaslageret ved LI. Torup.
- Informationsfolder

Andet materiale :
- Baggrundsmateriale
- Miljørapport og VVM-redegørelse
- Spørgsmål og svar i Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg - spørgsmål 472-494, 528-540, 544-548 og 554-555
- Miljøministerens besvarelse af spørgsmål BX-BZ stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg ved samråd den 21. april 2010
- Spørgsmål og svar i Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg - spørgsmål 676, 678-679, 698-707 og 718
- Spørgsmål og svar i Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg - spørgsmål 964-971
- Brev af 28.9.2010 fra Energinet.dk - ændret projekt
- Orientering til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg om ændret projekt
- Spørgsmål og svar i Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg - spørgsmål 1000, 1001 og 6
- Spørgsmål og svar i Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg - spørgsmål 171
- Spørgsmål og svar i Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg - spørgsmål 312 og 313
- Spørgsmål og svar i Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg - spørgsmål 626 og 627
- Spørgsmål og svar i Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg - spørgsmål 780-788
Yderligere oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til:
Naturstyrelsen Aarhus
Tlf. 7254 3000
Eller e-mail: Obfuscated Email