Naturprojekt for Alling å - Forslag til kommuneplantillæg og invitation til offentligt møde

15-01-2010

Naturstyrelsen – Aarhus offentliggør forslag til kommuneplantillæg samt en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for naturprojekt ved Alling å. Indsigelser og øvrige bemærkninger frem til den 9.september 2009

Naturstyrelsen – Aarhus offentliggør forslag til kommuneplantillæg samt en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for naturprojekt ved Alling å. Projektområdet er beliggende langs Alling Å på en strækning fra Gl. Øls-vadbro nord for Trustrup til Ny Rævebro ved Vester Alling. Området er omkring 11 km langt, og strækker sig over en 14,4 km lang strækning af Alling Å. Området omfatter 765 hektar.


Projektet har til formål at genskabe den naturlige hydrologi i området og derigennem mindske næringsstofbelastningen i Grund Fjord og Randers Fjord. Dette gøres ved at sløjfe dræn og grøfter samt stort set at ophøre med grødeskæring i Alling Å inden for projektområdet. Herved vil der forekomme en stigning i vandstanden i området. Projektet gennemføres via frivillige aftaler med lodsejerne og støttes af en jordfordeling. Området ligger sydøst for Randers i Favrskov, Randers, Norddjurs og Syddjurs kommuner.

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det i dette tilfælde Naturstyrelsen – Aarhus, der står for planlægningen. Derfor er det miljøcentret, som sender forslaget til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse i offentlig høring. I forslaget til kommuneplantillæg indgår en miljørapport, som beskriver den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet af planens gennemførelse, og rimelige alternativer. Projektet forudsætter udover kommuneplantillæg og VVM-redegørelse også en tilladelse jf. § 2, stk. 3, nr. 2 i VVM-bekendtgørelsen samt tilladelse efter anden lovgivning (vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven m.m.).

Forslaget til kommuneplantillæg, miljørapport, VVM-redegørelse samt anmeldelse

Bilag 1 til VVM-redegørelsen

Bilag 2 til VVM-redegørelsen

Naturstyrelsen – Aarhus kan give yderligere oplysninger om projektet. (journal nummer AAR-409-00014),

Invitation til offentligt møde
Der holdes et offentlige møde onsdag d. 12. august kl. 19:00 i Voldum-hallens multirum. På mødet vil Naturstyrelsen fortælle om projektet og Naturstyrelsen – Aarhus vil fortælle om VVM redegørelsen.

Det er ikke nødvendigt med tilmelding og mødet er åbent for alle interesserede.

Frist for indsigelser og bemærkninger
Indsigelser og øvrige bemærkninger til planforslag og miljørapport kan sendes til Naturstyrelsen – Aarhus frem til den 9.september 2009. Miljøcentret vil herefter tage endelig stilling til, om der skal åbnes mulighed for at gennemføre projektet. Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til:

Naturstyrelsen – Aarhus
Miljøministeriet
Naturstyrelsen – Aarhus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Tlf.: 7254 05 00
e-post Obfuscated Email
Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr. AAR-409-00014: