VVM for forskønnelse af 400 kilovolt højspændingsnettet ved Årslev Engsø

30-11-2010

Forskønnelsesprojektet har til formål at bortsanere den eksisterende 400 kV-luftledningsforbindelse på en strækning ved Årslev Engsø. Frist for idéer og forslag: 3. januar 2011.

Forskønnelsesprojektet har til formål at bortsanere den eksisterende 400 kV-luftledningsforbindelse på en strækning ved Årslev Engsø.

Se kort over projektet her

En væsentlig grund til at planlægge for forskønnelsesprojektet er, at det eksisterende luftledningsanlæg påvirker oplevelsen af naturen og landskabet for de mange mennesker, som benytter området og stisystemerne omkring Årslev Engsø og Brabrandsøen til pendling, rekreative formål og forskellige fritidsaktiviteter.

For at luftledningsforbindelsen kan bortsaneres fra Årslev Engsø, er det dog en forudsætning, at forbindelsen kan etableres på anden vis.

VVM-myndighed
Naturstyrelsen – Aarhus er VVM-myndighed, fordi der planlægges for et anlægsprojekt, hvor godkendelseskompetencen i henhold til § 20, stk. 2 i Lov om naturbeskyt­telse er henlagt til miljøministeren, hvilket er fastlagt i § 11, stk. 2 i VVM-bekendtgørelsen. Desuden er Naturstyrelsen – Aarhus VVM-myndighed ifølge VVM-bekendtgørelsens § 11, stk. 3, fordi bygherren er den statsejede virksomhed Energinet.dk.

VVM-pligt
Naturstyrelsen – Aarhus har vurderet, at en evt. forlægning af en 7 km lang strækning af det eksisterende højspændingsanlæg til en væsentlig ændret placering er at betragte som nyopførelse. Opførelse af stærkstrømsluftledninger på mere end 2 km længde bygget til spændinger over 100 kV er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1, punkt 21. Naturstyrelsen – Aarhus har derfor afgjort, at forskønnelsesprojektet er VVM-pligtigt i henhold til VVM-bekendtgørelsens § 3, stk. 1.

Afgørelse
Anmeldelse
Idéoplæg

Ideoplæg
Naturstyrelsen – Aarhus offentliggør den 17. november 2010 et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med forslag og bemærkninger.

Idéoplægget foreslår som udgangspunkt to mulige forskønnelsesprojekter:
Et ændret luftledningstracé, hvor linjeføringen forlægges til den vestlige side af motorvej E45.
En kortere strækning med kabellægning langs med østsiden af motorvej E45.

Borgermøde
Bygherren Energinet.dk inviterer alle interesserede til borgermøde om projektet den 29. november 2010 klokken 19.00 – 21.00 på Montra Hotel, Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro.

Frist for idéer og forslag
Naturstyrelsen – Aarhus opfordrer hermed alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Naturstyrelsen – Aarhus senest den 3. januar 2011. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til:

Naturstyrelsen – Aarhus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
Tlf.: 7254 0500
e-post: Obfuscated Email
Anfør venligst dit navn og adresse samt journalnummer AAR-200-00110