Arla Foods amba, Høgelund Mejeri: Miljøgodkendelse

16-03-2010

Naturstyrelsen – Odense har givet Arla Foods amba, Høgelund Mejeri miljøgodkendelse til etablering af et nyt spildevandsrensningsanlæg samt afløbsledning til Lillebælt ved Vilstrup Strand. Klagefrist: 14. april 2010.

Naturstyrelsen – Odense har givet Arla Foods amba, Høgelund Mejeri, Bregnehøjvej 16, 6500 Vojens miljøgodkendelse til etablering af et nyt spildevandsrensningsanlæg samt afløbsledning til Lillebælt ved Vilstrup Strand.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Naturstyrelsen – Odense er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Naturstyrelsen – Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller Obfuscated Email . Klagen skal være modtaget senest den 14. april 2010 inden kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen kan ses herunder eller kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 7254 4500 eller Obfuscated Email .

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelse