Ny 400 kV-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele

22-12-2010

Naturstyrelsen – Odense og Naturstyrelsen – Aarhus har udstedt tillæg til kommuneplanerne for Aabenraa, Tønder, Haderslev, Vejen, Billund, Vejle, Ikast-Brande, Silkeborg og Viborg kommuner for en ny 400 kV-højspændingsforbindelse fra Kassø i Sønderjylland til Tjele i Midtjylland. Klagefrist: 24. januar 2011.


Naturstyrelsen – Odense og Naturstyrelsen – Aarhus har udstedt tillæg til kommuneplanerne for Aabenraa, Tønder, Haderslev, Vejen, Billund, Vejle, Ikast-Brande, Silkeborg og Viborg kommuner for en ny 400 kV-højspændingsforbindelse fra Kassø i Sønderjylland til Tjele i Midtjylland. Kommuneplantillæggene betyder, at der på den cirka 174 km lange strækning er reserveret en 200 meter bred korridor, hvor inden for der kan etableres en ny højspændingsforbindelse, samt udlagt areal til en ny transformerstation ved Revsing i Vejen Kommune.

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det i dette tilfælde Naturstyrelsen – Odense og Naturstyrelsen – Aarhus, der står for planlægningen. Miljøcentrene har efter to offentlige høringer og en vurdering af de samlede miljømæssige konsekvenser afgjort, at højspændingsanlægget vil kunne gennemføres under hensyn til det omgivende miljø på betingelse af, at anlægget i al væsentlighed etableres inden for de fysiske og miljømæssige rammer, som er angivet i VVM-redegørelsen og den sammenfattende redegørelse for anlægget.

Miljøcentrene har lagt vægt på, at anlæggets påvirkninger af omgivelser minimeres, både ved anlæg og drift af forbindelsen. Der vurderes ikke at være noget, der tyder på, at anlægget vil kunne skade Natura 2000-områder ved at påvirke udpegningsgrundlaget. Linjeføringen følger endvidere i hovedtræk det eksisterende højspændingsanlæg på strækningen og masterne vil være nydesignede etbenede rørmaster. På tre kortere delstrækninger ved henholdsvis Gamst Søenge i Vejen Kommune, Bølling Sø i Ikast-Brande og Silkeborg kommuner samt Nørreådalen i Viborg Kommune skal anlægget etableres som jordkabler af hensyn til de rekreative, natur- og landskabsmæssige interesser i disse områder.

Kommuneplantillægget og den sammenfattende redegørelse kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Naturstyrelsen – Odense eller Naturstyrelsen – Aarhus, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

VVM-tilladelse
I forlængelse af udstedelsen af kommuneplantillægget har Naturstyrelsen – Odense og Naturstyrelsen – Aarhus givet Energinet.dk tilladelse til etablering af en ny 400 kV-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele, herunder en ny transformerstation ved Revsing i Vejen Kommune.

Tilladelsen er givet efter § 2, stk. 3, nr. 2 i bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006. Se kopi af tilladelsen og de tilknyttede vilkår herunder eller få den ved henvendelse til Naturstyrelsen – Odense eller Naturstyrelsen – Aarhus.

Klagevejledning
Kommuneplantillægget og VVM-tilladelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, jf. planlovens §§ 58 og 59. Kommuneplantillægget kan kun påklages for så vidt angår retlige spørgsmål, mens en klage over VVM-tilladelsen også kan omfatte vurderingen af, om den bør meddeles samt vilkårene for tilladelsen.

Klagefristen er 4 uger fra i dag. Klager skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-mail til: Obfuscated Email . Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside .

Miljøcentrenes afgørelser kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra datoen for offentliggørelsen.

Naturstyrelsen Odense (det tidligere Naturstyrelsen – Odense)
C.F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ
Tlf.: 7254 4500
E-mail: Obfuscated Email

Naturstyrelsen Aarhus (det tidligere Naturstyrelsen – Aarhus)
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
Tlf: 7254 0500
E-mail: Obfuscated Email

Udstedelsesbrev - Aabenraa Kommune
Udstedelsesbrev - Tønder Kommune
Udstedelsesbrev - Haderslev Kommune
Udstedelsesbrev - Vejen Kommune
Udstedelsesbrev - Billund Kommune
Udstedelsesbrev - Vejle Kommune
Udstedelsesbrev - Ikast-Brande Kommune
Udstedelsesbrev - Silkeborg Kommune
Udstedelsesbrev - Viborg Kommune
Kommuneplantillæg - Aabenraa Kommune
Kommuneplantillæg - Tønder Kommune
Kommuneplantillæg - Haderslev Kommune
Kommuneplantillæg - Vejen Kommune
Kommuneplantillæg - Trekantsområdet
Kommuneplantillæg - Ikast-Brande Kommune
Kommuneplantillæg - Silkeborg Kommune
Kommuneplantillæg - Viborg Kommune
Sammenfattende redegørelse
Høringssvar
VVM-tilladelse Naturstyrelsen – Odense
VVM-tilladelse Naturstyrelsen – Aarhus
VVM-redegørelse