Ny højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele: Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse

24-03-2010

Forslag til kommuneplantillæg med miljøvurdering og VVM-redegørelse, herunder konsekvensvurdering af Natura 2000-områder. Offentligt høring fra den 24. marts til den 31. maj 2010. Kommentarfrist: 1. juni 2010.

Naturstyrelsen – Odense og Naturstyrelsen – Aarhus offentliggør hermed:
• Forslag til kommuneplantillæg med miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og
• VVM-redegørelse, herunder konsekvensvurdering af Natura 2000-områder.

De hermed offentliggjorte forslag til kommuneplantillæg er udarbejdet til de gældende kommuneplaner i Aabenraa Kommune, Tønder Kommune, Haderslev Kommune, Vejen Kommune, Billund Kommune, Vejle Kommune, Ikast-Brande Kommune, Silkeborg Kommune og Viborg Kommune.

Materialet er offentligt fremlagt fra den 24. marts til den 31. maj 2010 og kan ses herunder.

Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse er udarbejdet med det formål at muliggøre en fordobling af kapaciteten på 400 kV-højspændingsforbindelsen fra Kassø til Tjele.

Der har forud for udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse været gennemført en idéfase, hvor der er blevet indkaldt forslag til placering og udformning af anlægget og bemærkninger til miljøpåvirkninger, der bør belyses i VVM-redegørelsen. Projektet forudsætter udover kommuneplantillæg og VVM-redegørelse også en tilladelse jf. § 2, stk. 3, nr. 2 i VVM-bekendtgørelsen.

Borgermøder
Bygherren Energinet.dk afholder følgende tre offentlige borgermøder om projektet, hvor der vil blive mulighed for at fremsætte spørgsmål og bemærkninger til planforslagene og VVM-redegørelsen:

Sted og tid for borgermøderne:
Gram Fritidscenter, Stadionvej 15, 6510 Gram,
tirsdag d. 13. april 2010, kl. 19.00 - 21.30.
Brande Hallerne, Ole Bendixvej 1, 7330 Brande,
torsdag d. 15. april 2010, kl. 19.00 - 21.30.
Engesvanghallen, Dybdalsvej 3, 7442 Engesvang,
onsdag d. 21. april 2010, kl. 19.00 - 21.30.

Hvis du mener at planforslagene bør ændres eller i øvrigt har bemærkninger, kan disse skriftligt sendes eller mailes til:

Naturstyrelsen – Odense
C.F. Tietgens Boulevard 40
DK-5220 Odense SØ
Telefon 7254 4500
e-mail Obfuscated Email
www.blst.dk

eller

Naturstyrelsen – Aarhus
Lyseng Allé 1
DK-8270 Højbjerg
Telefon 72 54 05 00
e-mail Obfuscated Email
www.blst.dk

Indsigelser og bemærkninger til forslag til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse skal være Naturstyrelsen – Odense eller Naturstyrelsen – Aarhus i hænde senest den 1. juni 2010 for at indgå i miljøcentrenes endelige vurdering af, om der skal åbnes mulighed for at gennemføre projektet.

Anfør venligst dit navn og adresse samt journalnummer ODE-200-00070.

Hent rapporterne her:
VVM-redegørelse, Hovedrapport

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse:
- Haderslev Kommune
- Ikast-Brande Kommune
- Silkeborg Kommune
- Tønder Kommune
- Trekantsområdets kommuner
- Vejen Kommune
- Viborg Kommune
- Aabenraa Kommune

Ved udskrivning af kortbilag nr. 1-19 i pdf-format fra enten cd-rom eller hjemmesiden bør det bemærkes at der på nogle printere kan opstå fejl på udskriften i forhold til det viste på skærmen. Ved anvendelse af nogle typer printere, der ikke anvender post script (PS) opsætning kan der vise sig "fantomstreger" oven i de forskellige linjeføringer for anlægget. Det skal understreges, at det altid vil være de trykte kort i kommuneplantillæg og kortmappe samt pdf-filer vist på skærmen, der er gældende plangrundlag.

Kortbilag 1
Kortbilag 2
Kortbilag 3
Kortbilag 4
Kortbilag 5
Kortbilag 6
Kortbilag 7
Kortbilag 8
Kortbilag 9
Kortbilag 10
Kortbilag 11
Kortbilag 12
Kortbilag 13
Kortbilag 14
Kortbilag 15
Kortbilag 16
Kortbilag 17
Kortbilag 18
Kortbilag 19

Teknisk rapport 1, Master
Teknisk rapport 2, Naturområder og Natura 2000-konsekvensvurdering
- Bilag 1
- Bilag 2, Undersøgte lokaliteter
- Bilag 3a, Fotos, lokalitet Midt
- Bilag 3b, Fotos, lokalitet Nord
- Bilag 3c, Fotos, lokalitet Syd
- Bilag 4
- Bilag 5, Værdisætning af naturlokaliteter
- Bilag 6, Padder, forekomst og ynglemuligheder
- Bilag 7, Flagermus og træer der kan have betydning for flagermus
Teknisk rapport 3, Landskab, kulturarv og friluftsliv
Teknisk rapport 4, Analyse af alternativer i fokusområder
Teknisk rapport 5, Mennesker, sundhed og samfund
Teknisk rapport 6, Anlægsbeskrivelse og vurdering af øvrige miljøforhold
Teknisk rapport 7, Visualiseringer (lav pdf-kvalitet)