Kommuneplantillæg for udvidelse af DONG Olierør A/S råolieterminal og øget udskibning på Shell havneterminal i Fredericia

10-08-2011

Naturstyrelsen Odense har udstedt tillæg til Kommuneplan for Fredericia for udvidelse af DONG Olierør A/S råolieterminal og øget udskibning på Shell havneterminal i Fredericia mv. Klagefrist: 9. september 2011

Naturstyrelsen Odense har udstedt tillæg til Kommuneplan for Fredericia for udvidelse af DONG Olierør A/S råolieterminal og øget udskibning på Shell havneterminal i Fredericia. Kommuneplantillægget giver mulighed for at etablere nye anlæg og udvide nuværende anlæg på Dong Olierør Råolieterminal ved Shell Raffinaderiet og på Shell Havneterminal. Desuden giver kommuneplantillægget mulighed for en øget udskibning af gas fra Shell Havneterminal.

Hverken råolieterminalen eller havneterminalen skal i den forbindelse udvides, da de nye anlæg kan opføres inden for virksomhedernes nuværende arealer. Det vurderes at de nye anlæg vil medføre en meget lille forøgelse af risikoniveauet.

Med det nye kommuneplantillæg indføres der såkaldte planlægningszoner og sikkerhedszoner omkring de to virksomheder. Inden for disse zoner er den mulige arealanvendelse specificeret ligesom det er beskrevet, hvilke acceptkriterier, der som minimum skal lægges til grund ved vurdering af arealanvendelsen.

Endelig indføres der efter kommunens ønske et konkret planlægningsområde. Inden for dette område må der ikke etableres boliger.

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det i dette tilfælde Naturstyrelsen Odense, der står for planlægningen. Naturstyrelsen har efter to offentlige høringer og en vurdering af de samlede miljømæssige konsekvenser afgjort, at udvidelserne vil kunne gennemføres under hensyn til det omgivende miljø.

Kommuneplantillægget og en sammenfattende redegørelse kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Natursty-relsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, Tlf.: 7254 30 00,  e-post: Obfuscated Email , som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Klagevejledning
Udstedelsen af kommuneplantillægget kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål. til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.
Klagefristen er 4 uger fra 10. august 2011. Klagen skal sendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til Obfuscated Email . Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets be-handling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. for privatpersoner eller 3000 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøkla-genævnets hjemmeside www.nmkn.dk .

Udstedelsen og afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.

Kommuneplantillæg
Sammenfattende redegørelse