A/S H. Daugaard: Kommuneplantillæg og Miljøgodkendelse

01-09-2010

Naturstyrelsen – Odense har udstedt kommuneplantillæg til Kolding Kommuneplan 2010-2021 for øget oplag af giftige, miljø- og brandfarlige kemikalier på lagerhotel i Vamdrup. Klagefrist: 29. september 2010.

Forøget oplagring af giftige, miljø- og brandfarlige kemikalier på lagerhotel i Vamdrup

Naturstyrelsen – Odense har udstedt kommuneplantillæg til Kolding Kommuneplan 2010-2021 for øget oplag af giftige, miljø- og brandfarlige kemikalier på lagerhotel i Vamdrup. Kommuneplantillægget betyder, at oplaget af giftige, miljø- og brandfarlige kemikalier på lagerhotellet kan udvides inden for rammerne af det ansøgte og tilhørende VVM-redegørelse.

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det i dette tilfælde Naturstyrelsen – Odense, der står for sagsbehandlingen. Miljøcentret har efter to offentlige høringer og en vurdering af de samlede miljø- og risikomæssige konsekvenser afgjort, at et øget oplag vil kunne accepteres under hensyn til det omgivende miljø på betingelse af at oplaget ikke overstiger det ansøgte og overholder de miljømæssige rammer som beskrevet i VVM-redegørelsen, samt vilkårene som beskrevet i den medfølgende miljøgodkendelse.

Kommuneplantillægget og en sammenfattende redegørelse kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Naturstyrelsen – Odense, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Miljøgodkendelse
I forlængelse af udstedelsen af kommuneplantillægget har Naturstyrelsen – Odense givet A/S H. Daugaard en miljøgodkendelse til det øgede oplag. Godkendelsen er givet efter § 33, stk.1 i miljøbeskyttelsesloven. Se kopi af miljøgodkendelsen og de tilknyttede vilkår eller få den ved henvendelse til Naturstyrelsen – Odense.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Naturstyrelsen – Odense er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Klagevejledning
Kommuneplantillægget kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, jf. planlovens §§ 58 og 59. Kommuneplantillægget kan kun påklages for så vidt angår retlige spørgsmål, mens en klage over miljøgodkendelsen også kan omfatte vurderingen af, om den bør meddeles samt vilkårene for tilladelsen.

Klagefristen er 4 uger fra i dag. Klager skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til Obfuscated Email . Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk .

Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnet. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Naturstyrelsen – Odense, C.F.Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller Obfuscated Email . Klagen skal være modtaget senest 4 uger fra i dag. Miljøcentret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Miljøcentrets afgørelser kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra datoen for offentliggørelsen.

Kommuneplantillæg
Sammenfattende redegørelse
Miljøgodkendelse