Vindmøller ved Rens Hedegård Plantage: Kommuneplantillæg og VVM-tilladelse

15-01-2010

Naturstyrelsen – Odense har udstedt tillæg til Tinglev Kommuneplan 2005-2016 for et vindmølleanlæg syd for Rens Hedegård Plantage. Klagefrist: 3. februar 2010.

Naturstyrelsen – Odense har udstedt tillæg til Tinglev Kommuneplan 2005-2016 for et vindmølleanlæg syd for Rens Hedegård Plantage. Kommuneplantillægget medfører, at der kan opstilles fem vindmøller med en højde på mellem 125 m og 141 m indenfor et nærmere afgrænset område.

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det i dette tilfælde Naturstyrelsen – Odense, der står for planlægningen. Miljøcentret har efter to offentlige høringer og en vurdering af de samlede miljømæssige konsekvenser afgjort, at vindmølleprojektet vil kunne gennemføres under hensyn til det omgivende miljø på betingelse af, at møllerne opstilles indenfor de fysiske og miljømæssige rammer, som er beskrevet i VVM-redegørelsen for projektet, og at de gældende grænseværdier for støj og retningslinjer for skyggekast skal være overholdt i såvel Danmark som Tyskland.

Kommuneplantillægget og en sammenfattende redegørelse kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Naturstyrelsen – Odense, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

VVM-tilladelse
I forlængelse af udstedelsen af kommuneplantillægget har Naturstyrelsen – Odense givet Wind1 A/S tilladelse til vindmølleprojektet. Tilladelsen er givet efter § 2, stk. 3, nr. 2 i bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006. Se kopi af tilladelsen og de tilknyttede vilkår herunder eller få den ved henvendelse til Naturstyrelsen – Odense.

Klagevejledning
Kommuneplantillægget og VVM-tilladelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, jf. planlovens §§ 58 og 59. Kommuneplantillægget kan kun påklages for så vidt angår retlige spørgsmål, mens en klage over VVM-tilladelsen også kan omfatte vurderingen af, om den bør meddeles samt vilkårene for tilladelsen.

Klagefristen er 4 uger fra i dag. Klager skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til Obfuscated Email . Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk .

Kommuneplantillæg

VVM-tilladelse