Opførelse af tre vindmøller: Dispensation fra strandbeskyttelsen

06-07-2010

Naturstyrelsen – Odense har den 1. juli 2010 efter naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 1 givet dispensation fra lovens § 15 om strandbeskyttelse til opførelse af tre 100 m høje vindmøller. Klagefrist: 3. august 2010 kl. 16.00

Naturstyrelsen – Odense har den 1. juli 2010 efter naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 1 givet dispensation fra lovens § 15 om strandbeskyttelse til opførelse af tre 100 m høje vindmøller på ejendommene matr.nr. 1 a Gråsten by, Rise, matr.nr 11 a og matr. nr 10 b, begge Dunkær by, Rise. Møllerne er omfattet af Ærø Kommunes lokalplan nr 5-1.

Dispensationen er først gældende, når lokalplan 5-1 er gyldig i den netop vedtagne udgave.

Miljøcenterets afgørelse kan inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet.

Klageberettigede er
- modtageren af afgørelsen,
- ejeren af de berørte ejendomme,
- offentlige myndigheder,
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, og
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige rekreative interesser.

En klage skal være skriftlig, og for at være rettidig skal den være indgået senest den 3. august 2009 kl 16.00 til Naturstyrelsen – Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, på fax nr. 3332 2201 eller på mailadressen Obfuscated Email . Miljøcenteret videresender eventuelle klager til Naturklagenævnet.

Afgørelsen kan ses herunder.
Nærmere oplysninger om afgørelsen, herunder aktindsigt i sagen (j.nr. ODE-410-00820) kan i overensstemmelse med gældende lovgivning fås ved henvendelse til Naturstyrelsen – Odense, tlf. 7254 4500.

For strandbeskyttede arealer gælder der efter naturbeskyttelseslovens § 15 et generelt forbud mod byggeri, bygningsændringer, terrænreguleringer, tilplantning eller andre ændringer i landskabsbilledet. Det er ved lovens udformning forudsat, at forbudsbestemmelsen skal administreres restriktivt. Naturstyrelsen – Odense kan efter bemyndigelse fra miljøministeren dispensere fra det generelle forbud, hvis der foreligger særlige forhold, hvis lovens formål ikke tilsidesættes, og hvis en dispensation vil være uden konsekvenser for den fremtidige administration af beskyttelseszonen.

Afgørelse