Forsøgsvindmøller ved Esbjerg: Kommuneplantillæg og VVM-tilladelse

30-06-2010

Naturstyrelsen – Odense har udstedt tillæg til Esbjerg Kommuneplan 2010-2022 for forsøgsvindmøller ved Esbjerg. Kommuneplantillægget betyder at der gives mulighed for at opstille 4 forsøgsvindmøller med en totalhøjde på op til 200 m ved Måde, syd for Esbjerg. Klagefrist: 28. juli 2010.

Naturstyrelsen – Odense har udstedt tillæg til Esbjerg Kommuneplan 2010-2022 for forsøgsvindmøller ved Esbjerg. Kommuneplantillægget betyder at der gives mulighed for at opstille 4 forsøgsvindmøller med en totalhøjde på op til 200 m ved Måde, syd for Esbjerg.

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det i dette tilfælde Naturstyrelsen – Odense, der står for planlægningen. Miljøcentret har efter to offentlige høringer og en vurdering af de samlede miljømæssige konsekvenser afgjort, at projektet vil kunne gennemføres under hensyn til det omgivende miljø på betingelse af at anlægget i al væsentlighed etableres inden for de fysiske og miljømæssige rammer, som er angivet i VVM-redegørelsen for anlægget.
Naturstyrelsen – Odense har lagt vægt på, at opstillingen af forsøgsvindmøller ikke på nogen punkter overskrider de gældende grænseværdier for støj- og skyggepåvirkning hos nabobeboelser. Projektet har visuelle konsekvenser, men der er her tale om en samlet afvejning, herunder at der nedtages eksisterende vindmøller. Det vurderes dermed ikke, at det samlede projekt medfører en uacceptabel visuel påvirkning.
Herudover er der lagt vægt på, at der ikke er noget der tyder på, at anlægget vil kunne skade det nærliggende Natura 2000 område ved at påvirke udpegningsgrundlaget på nogen betydende måde. Der ses således ikke at være miljømæssige forhold, som taler afgørende imod, at anlægget etableres som ansøgt.

Kommuneplantillægget og en sammenfattende redegørelse kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Naturstyrelsen – Odense, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

VVM-tilladelse
I forlængelse af udstedelsen af kommuneplantillægget har Naturstyrelsen – Odense givet Bjarne Christensen tilladelse til at opstille fire forsøgsvindmøller. Tilladelsen er givet efter § 2, stk. 3, nr. 2 i bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006. Se kopi af tilladelsen og de tilknyttede vilkår herunder eller få den ved henvendelse til Naturstyrelsen – Odense.

Klagevejledning
Kommuneplantillægget og VVM-tilladelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, jf. planlovens §§ 58 og 59. Kommuneplantillægget kan kun påklages for så vidt angår retlige spørgsmål, mens en klage over VVM-tilladelsen også kan omfatte vurderingen af, om den bør meddeles samt vilkårene for tilladelsen.

Klagefristen er 4 uger fra i dag. Klager skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til Obfuscated Email . Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk .

Miljøcentrets afgørelser kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra datoen for offentliggørelsen.

Naturstyrelsen – Odense
C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ
Tlf.: 7254 45 00
e-post: Obfuscated Email

Kommuneplantillæg
Sammenfattende redegørelse
VVM-redegørelse
Ikke-teknisk resumé
Udstedelsesbrev
VVM-tilladelse