Udbygning af naturgassystemet i Syd – og Sønderjylland

21-12-2010

Naturstyrelsen – Odense har udstedt tillæg til Aabenraa, Tønder, Haderslev, Kolding, Vejen og Vejle Kommuner for udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland. Klagefrist: 12. januar 2011.

Naturstyrelsen – Odense har udstedt tillæg til Aabenraa, Tønder, Haderslev, Kolding, Vejen og Vejle Kommuner for udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland. Kommuneplantillægget betyder at naturgassystemet kan udbygges ved en dublering af den eksisterende gasledning mellem Ellund/Frøslev og Egtved samt, at der kan etableres en kompressorstation i Egtved.

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det i dette tilfælde Naturstyrelsen – Odense, der står for planlægningen. Miljøcentret har efter to offentlige høringer og en vurdering af de samlede miljømæssige konsekvenser afgjort, at etableringen af naturgasledningen og kompressorstationen vil kunne gennemføres under hensyn til det omgivende miljø på betingelse af, at anlægget i al væsentlighed etableres inden for de fysiske og miljømæssige rammer, som er angivet i VVM-redegørelsen for anlægget.

Naturstyrelsen – Odense har lagt vægt på, at gasledningen og kompressorstationen kan etableres uden væsentlige miljøpåvirkninger, hvis de beskrevne afværgeforanstaltninger gennemføres. Det er i den sammenhæng specielt vigtigt, at der ikke ses at være noget, der tyder på, at anlægget vil kunne skade de nærliggende Natura 2000 områder ved at påvirke udpegningsgrundlaget på nogen betydende måde.

For gasledningen er det hovedsageligt miljøpåvirkningerne i anlægsfasen, der søges minimeret, mens der i forbindelse med kompressorstationen er lagt afgørende vægt på, at der ikke sker overskridelser af gældende grænseværdier for støj i forhold til naboer.

Kommuneplantillæggene og en sammenfattende redegørelse kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Naturstyrelsen – Odense, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

VVM-tilladelse
I forlængelse af udstedelsen af kommuneplantillæggene har Naturstyrelsen – Odense givet Energinet.dk tilladelse til etablering af en gasledning fra Ellund/Frøslev til Egtved samt etablering af en kompressorstation i Egtved.
Tilladelsen er givet efter § 2, stk. 3, nr. 2 i bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006. Se kopi af tilladelsen og de tilknyttede vilkår herunder eller få den ved henvendelse til Naturstyrelsen – Odense.

Klagevejledning
Kommuneplantillæggene og VVM-tilladelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, jf. planlovens §§ 58 og 59. Kommuneplantillæggene kan kun påklages for så vidt angår retlige spørgsmål, mens en klage over VVM-tilladelsen også kan omfatte vurderingen af, om den bør meddeles samt vilkårene for tilladelsen.

Klagefristen er 4 uger fra i dag. Klager skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til Obfuscated Email . Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside .

Miljøcentrets afgørelser kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra datoen for offentliggørelsen.

Naturstyrelsen Odense (det tidligere Naturstyrelsen – Odense)
C. F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ
Tlf.: 7254 45 00
E-mail: Obfuscated Email

Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr.: ODE-202-00008

Kommuneplantillæg - Haderslev Kommune
Kommuneplantillæg - Kolding Kommune
Kommuneplantillæg - Tønder Kommune
Kommuneplantillæg - Vejen Kommune
Kommuneplantillæg - Vejle Kommune
Kommuneplantillæg - Aabenraa Kommune
Udstedelsesbrev - Haderslev Kommune
Udstedelsesbrev - Kolding Kommune
Udstedelsesbrev - Tønder Kommune
Udstedelsesbrev - Vejen Kommune
Udstedelsesbrev - Vejle Kommune
Udstedelsesbrev - Aabenraa Kommune
Sammenfattende redegørelse
Høringssvar
VVM tilladelse
Ikke teknisk resumé
VVM redegørelse