Uldalls Jernstøberi: Påbud om forsvarlig opbevaring.

29-04-2010

Uldalls Jernstøberi A/S påbydes at etablere forsvarlig opbevaring af kemikalier og farligt affald.

Uldalls Jernstøberi A/S påbydes hermed at etablere forsvarlig opbevaring af kemikalier og farligt affald.

Påbudet skal være efterkommet senest 28. maj 2010.

Påbudet gives efter § 41, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven.
Dette påbud omhandler alene opbevaringen af kemikalier og farligt affald på virksomhedens arealer.

Der skal etableres en overdækket plads, med fast underlag til opbevaring af kemikalier og farligt affald. Kemikalierne skal opbevares i lukkede beholdere på spildbakker, som kan indeholde den største beholder.

Vilkår
1. Pladsen til opbevaring af kemikalier og farligt affald skal være overdækket, og med fast underlag.

2. Kemikalier skal opbevares i lukkede beholdere på spildbakker, som kan indeholde mængden af den største beholder.

Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud
Miljøcenteret varslede den 12. april 2010 påbud om etablering af forsvarlig opbevaring af kemikalier og farligt affald.

Vi har ikke modtaget bemærkninger fra Uldalls Jernstøberi A/S.

Baggrund for påbudet
Ved tilsynet den 4. september 2008, observerede Naturstyrelsen – Odense at kemikalier og farligt affald var opbevaret uden overdækning og spildbakker. Det blev henstillet at dette forhold blev bragt i orden indenfor 3 måneder.

I telefonsamtale med Ole Moeslund fra Naturstyrelsen – Odense den 16. januar 2009, blev det af Jens Aage Uldall oplyst, at opbevaringspladen stadig ikke var blevet etableret. Det blev aftalt at der senest den 1. marts 2009 skulle være etableret et halvtag til palletanke mv. samt svejset en beholder, der kan rumme 1000 l.

Den 3. april 2009 havde Ole Moeslund endnu en samtale med Jens Aage Uldall omkring opbevaringspladsen, der stadig ikke var blevet etableret. Det blev aftalt, at indtil opbevaringspladsen med halvtag og opsamlingskapacitet til kemikalier var etableret, skulle det mindre oplag af kemikalier opbevares indendørs i hallen.

Den 25. marts 2010 har undertegnede varslet et tilsyn den 26. april 2010. Dette tilsyn har virksomheden den 7. april 2010 bedt om 4-5 ugers udsættelse på, da den udendørs opbevaringsplads stadig ikke er blevet etableret.

Naturstyrelsen – Odense vurderer, at opbevaringspladsen snarest bør udføres.

Klagevejledning
Påbudet kan påklages til Miljøklagenævnet af
• virksomheden
• enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
• kommunalbestyrelsen
• embedslægeinstitutionen
• landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
• lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Miljøministeren, at de ønsker underretning om afgørelsen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Naturstyrelsen – Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller Obfuscated Email . Klagen skal være modtaget senest den 27. maj 2010 inden kl. 16.00. Vi videresender herefter klagen til Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.

En klage har opsættende virkning, med mindre Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Et eventuelt søgsmål i forhold til påbudet skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder, fra Påbudet er meddelt.