Kompressorstation Langeskov og Egtved, VVM-tilladelse

Naturstyrelsen – Odense har givet Energinet.dk tilladelse til at udbygge det danske gastransmissionsnet med bl.a. kompressorstationer

I forbindelse med udbygning af det danske gastransmissionsnet udstedte miljøministeren den 25. januar 2002 cirkulære nr. 16 (landplandirektiv), som senere blev ændret ved cirkulære nr. 10363 af 12. april 2005 (landsplandirektiv). Cirkulærerne fastlægger de planlægningsmæssige rammer for bl.a. etablering af to kompressorstation i henholdsvis Langeskov og Egtved.

VVM-tilladelse
Naturstyrelsen – Odense har i forlængelse af ovennævnte cirkulærer givet Energinet.dk tilladelse til at udbygge det danske gastransmissionsnet med bl.a. kompressorstationer i Langeskov og Egtved. Tilladelsen er givet efter § 9 i bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006. Se tilladelsen og de tilknyttede vilkår her eller få den ved henvendelse til Naturstyrelsen – Odense.

Klagevejledning
Tilladelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen (planlovens § 58 og 59).

En klage kan omfatte såvel retlige spørgsmål som en vurdering af, om den bør meddeles, samt vilkårene for tilladelsen.

Klagefristen er 4 uger fra i dag (15. april 2008). Klager skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K eller som e-post til Obfuscated Email .

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk .

Miljøcentrets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra datoen for offentliggørelsen.

Miljøministeriet
Naturstyrelsen – Odense
Ørbækvej 100
Tlf.: 72 54 45 00
e-post: Obfuscated Email