I/S Amagerforbrænding. Indkaldelse af idéer og forslag til nyt affaldsbehandlingsanlæg

18-05-2010

I/S Amagerforbrænding har ønsket at etablere et nyt affaldsbehandlingscenter på Kraftværksvej 31, København S, hvor det eksisterende anlæg i dag også er beliggende.
Frist for idéer og forslag: 15. juni 2010

I/S Amagerforbrænding har ønsket at etablere et nyt affaldsbehandlingscenter på Kraftværksvej 31, København S, hvor det eksisterende anlæg i dag også er beliggende.

Det nuværende forbrændingsanlæg har været i drift siden 1970 og er gennem årene både blevet udbygget og moderniseret. Anlægget har kapacitetsmæssigt nået sin grænse  og fremstår i dag nedslidt samt miljømæssigt og teknisk utidssvarende. Det gamle anlæg ønskes erstattet af et nyt anlæg med tilhørende administrationsbygning.

I byggeperioden holdes det eksisterende anlæg i drift, indtil det nye anlæg er færdigbygget og idriftsat. Derefter rives det gamle anlæg ned, hvorved der frigøres arealer til opførsel af et affaldssorteringsanlæg. Affaldssorteringsanlægget  skal sikre, at andelen af affald til genanvendelse kan øges i fremtiden.

Naturstyrelsen – Roskilde har truffet afgørelse om at projektet er VVM-pligtigt. Før Naturstyrelsen – Roskilde kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes et kommuneplantillæg og en vurdering af det nye affaldsbehandlingsanlægs virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

Naturstyrelsen – Roskilde opfordrer  alle interesserede  til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Naturstyrelsen – Roskilde har udarbejdet  et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.

Idéoplægget, bygherrens anmeldelse og miljøcenterets afgørelse om VVM-pligt

Du kan også få det tilsendt ved henvendelse til miljøcentret, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Frist for idéer og forslag
Idéer og forslag til planlægningsarbejdet   skal være modtaget hos Naturstyrelsen – Roskilde senest tirsdag den
15. juni 2010. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til:

Naturstyrelsen – Roskilde
att. Kirsten Grahn Nielsen,
Ny Østergade  7-11,
4000 Roskilde
Tlf. 7254 8141
e-post: Obfuscated Email