Avedøreværket. Brændselsomlægning. Forslag til kommuneplantillæg og udkast til miljøgodkendelse

19-01-2010

Naturstyrelsen – Roskilde offentliggør forslag til kommuneplantillæg samt en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for brændselsomlægning som indeholder følgende: Fleksibelt brændselsvalg, herunder mulighed for anvendelse af kul som brændsel i blok 2, og øget anvendelse af biomasse, genindfyring af forskellige asketyper og medforbrænding af affald.
Frist for indsigelser: 17. marts 2010

Naturstyrelsen – Roskilde offentliggør forslag til kommuneplantillæg samt en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for brændselsomlægning som indeholder følgende: Fleksibelt brændselsvalg, herunder mulighed for anvendelse af kul som brændsel i blok 2, og øget anvendelse af biomasse, genindfyring af forskellige asketyper og medforbrænding af affald. Avedøre-værket er placeret i Hvidovre Kommune ved Avedøre Holme.

Luftfoto af Avedøreværket

Baggrunden for planforslaget er, at DONG Energy ønsker en brændselsomlægning på Avedøreværket, så der kan fyres med kul på det mest energieffektive anlæg (blok 2) og indfyring af biomasse som udgangspunkt flyttes til blok 1. Energistyrelsen har givet tilladelse til dette, mod at DONG Energy øger den samlede anvendelsen af biomasse med over 60 %.  DONG Energy ønsker derudover mulighed for at medforbrænde affaldsfraktioner erhvervsaffald og storskrald. Derudover ønsker DONG Energy mulighed for at genindfyre forskellige asketyper på begge blokke på Avedøreværket, dels af anlægstekniske hensyn, dels for at øge mængden af restprodukter, der kan genanvendes i bygge- og anlægsindustrien.

Borgermøde
Der vil blive afholdt borgermøde om projektet på Avedøreværket den 1. marts 2010 kl. 19.00 til 21.30

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det i dette tilfælde Naturstyrelsen – Roskilde, der står for planlægningen. Derfor er det miljøcentret, som sender forslaget til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse i offentlig høring. I forslaget til kommuneplantillæg indgår en miljørapport. Projektet forudsætter udover kommuneplantillæg og VVM-redegørelse en VVM tilladelse og/eller en miljøgodkendelse..

Miljøcenteret offentliggør samtidig udkast til miljøgodkendelse af brændselsomlægningen. Miljøgodkendelsen indeholder ikke tilladelse til medforbrænding af affald, da DONG Energy endnu ikke har ansøgt herom.

Del 1 Kommuneplantillæg

Del 2 Ikke-teknisk resumé

Del 3 VVM redegørelse

Udkast til miljøgodkendelse

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få den tilsendt rettes til 7254 8046 eller Obfuscated Email .

Frist for indsigelser og bemærkninger
Indsigelser og øvrige bemærkninger til planforslag og miljørapport samt udkast til miljøgodkendelse kan sendes til Naturstyrelsen – Roskilde frem til den 17. marts 2010. Miljøcentret vil herefter tage endelig stilling til, om der skal åbnes mulighed for at gennemføre projektet og om der i givet fald kan meddeles miljøgodkendelse hertil. Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til:

Naturstyrelsen – Roskilde
Ny Østergade 7-11
Tlf.: 7254 6500
e-post: Obfuscated Email
Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr. ROS-200-00050:

Sammenfattende redegørelse for indkomne indsigelser og bemærkninger / 5. maj 2010

Følgebrev

Sammenfattende redegørelse med bilag

Bemærkninger: DONG Energy

Bemærkninger: Danmarks Naturfredningsforening

Bemærkninger: Hvidovre Kommune

Bemærkninger: Greenpeace med bilag