Kappel vindmøllepark. Kommuneplantillæg og VVM-tilladelse

01-06-2010

Naturstyrelsen – Roskilde har udstedt tillæg til Rudbjerg Kommunes Kommuneplan 1993 og meddelt VVM-tilladelse til
DONG Energy.
Klagefrist 28. juni 2010

Kommuneplantillæg
Naturstyrelsen – Roskilde har i henhold  til planlovens § 11g og kap. 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse  nr. 1335 af 6. december  2006 – VVM-bekendtgørelsen  – udstedt  et tillæg til Rudbjerg Kommunes Kommuneplan 1993 for ovennævnte  projekt.

Kommuneplantillægget  er ledsaget  af en VVM-redegørelse og en miljørapport i henhold  til miljøvurderingsloven.

Kommuneplantillægget  betyder at DONG Energy kan opføre 7 op til 200 m høje vindmøller og 2 markeringsmaster ved Kappel på Lolland.

Miljøcentret har vurderet, at projektet med de angivne afværgeforanstaltninger kan gennemføres på det pågældende sted uden uacceptable miljøgener.

Med udstedelse  af kommuneplantillægget afløses såvel rammebestemmelserne i Rudbjerg Kommunes Kommune- plan 1993 for så vidt angår bestemmelser om vindmøller ved Kappel som retningslinjerne  for vindmøller ved Kappel i Storstrøms Amts Regionplan 2005.

VVM-tilladelse
Naturstyrelsen – Roskilde har derudover  i henhold  til § 2, jf. kap. 6; i VVM-bekendtgørelsen  meddelt  DONG Energy VVM-tilladelse til projektet.  VVM-tilladelsen er meddelt på vilkår af, at anlægget  i al væsentlighed  skal etableres og drives inden for VVM-redegørelsens rammer.

Supplerende  oplysninger
Udstedelsesskrivelse

Endeligt kommuneplantillæg

VVM-tilladelse
VVM-redegørelse

Indsigelser fra høringsperiode

Redegørelse og vurdering af indsigelser

Materialet kan også fås ved henvendelse til Naturstyrelsen – Roskilde, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.
Klagevejledning
Kommuneplantillægget m.m. og VVM-tilladelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, jf. planlovens §§ 58 og 59 og miljøvurderingslovens § 16. Kommuneplantillægget kan dog kun påklages for så vidt angår retslige spørgsmål.

Klagefristen er 4 uger fra 1. juni 2010. Klager skal sendes direkte til Naturklagenævnet,  Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til Obfuscated Email . Det er en betingelse  for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales  et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret.  Naturklagenævnet  vil ikke begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside http://www.nkn.dk/  Miljøcentrets afgørelser  kan indbringes for domstolene  inden 6 måneder fra datoen  for offentliggørelsen.

Naturstyrelsen – Roskilde
Ny Østergade  7-11
4000 Roskilde
tlf. 7254 8024
Obfuscated Email