Foreningen Danske Olieberedskabslagre. Indkaldelse af idéer og forslag til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse

25-10-2011

Statoil Refining Denmark A/S har på vegne af FDO anmeldt et eksisterende olielager i Kalundborg efter VVM-bekendtgørelsen.
Frist for indsendelse af idéer og forslag: 23. november 2011

Statoil Refining Denmark A/S har på vegne af FDO anmeldt et eksisterende olielager i Kalundborg efter VVM-bekendtgørelsen.

Anmeldelsen

Anmeldelsen er sket i forbindelse med, at Statoil Refining Denmark ansøger om miljøgodkendelse. Krav om miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven til et anlæg omfattet af VVM-bekendtgørelsen kan medføre, at der skal gennemføres en screening eller VVM-procedure forud for meddelelse af denne godkendelse.

Naturstyrelsen Roskilde har truffet afgørelse om, at olielageret er VVM-pligtigt. En fortsat anvendelse af lageret kræver, at Naturstyrelsen Roskilde udsteder et kommuneplantillæg og en VVM-redegørelse for anlægget, og at der meddeles tilladelse dertil.

Afgørelse om VVM-pligt

Der er udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger. Idéoplægget kan ses på Naturstyrelsen hjemmeside www.naturstyrelsen.dk/Annonceringer/ eller fås ved henvendelse til Naturstyrelsen Roskilde på tlf. 7254 3007.

Idéoplægget

Naturstyrelsen Roskilde opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Høring vedrørende udarbejdelse af miljørapport
Der vil blive udarbejdet en miljøvurdering af det nødvendige kommuneplan-tillæg i form af en miljørapport jf. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 af lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Myndigheder, der berøres af det kommende planarbejde, bedes derfor oplyse om eventuelle ønsker til indholdet af miljøundersøgelsen, herunder ønskes en udtalelse om hvor omfattende og detaljerede oplysninger, der skal indgå i miljørapporten, jf. lovens § 7 og bilag 1.

Frist for idéer og forslag
Idéer og forslag samt udtalelsen til miljørapporten skal være Naturstyrelsen Roskilde i hænde senest den 23. november 2011.

Skriftlige bemærkninger skal sendes til:

Naturstyrelsen Roskilde
Ny Østergade 7-11
4000 Roskilde
eller som e-mail til Obfuscated Email .
Anfør venligst dit navn og adresse samt journalnummer NST-131-00120.