Udbygning af Panum Komplekset. Indkaldelse af idéer og forslag

13-04-2011

Universitets- og Byggestyrelsen forventer at foretage en udbygning af Panum Komplekset og har derfor anmeldt projektet til Naturstyrelsen Roskilde i henhold til VVM reglerne.
Frist for indsendelse af idéer og forslag: 11. maj 2011

Universitets- og Byggestyrelsen forventer at foretage en udbygning af Panum Komplekset og har derfor anmeldt projektet til Naturstyrelsen Roskilde.

Anmeldelsen

Med det formål at styrke forsknings- og uddannelsesmiljøet på Panum Komplekset, ønsker Universitets- og Bygningsstyrelsen, i samarbejde med Københavns Universitet, at udbygge det eksisterende Panum med laborato-riefaciliteter, undervisningsfaciliteter, auditorier og kantinefaciliteter.

Naturstyrelsen Roskilde har truffet afgørelse om at projektet er VVM-pligtigt.

Afgørelse om VVM-pligt
Screeningsskema

Før Naturstyrelsen Roskilde kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes kommuneplantillæg og en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

Naturstyrelsen Roskilde har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.

Idéoplægget

Kontakt Naturstyrelsen, Roskilde for yderligere oplysninger om projektet.

Naturstyrelsen Roskilde opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

I følge bekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009 af lov om miljøvurdering af planer og programmer skal alle lovbundne planer ligeledes miljøvurderes. Denne indkaldelse af ideer og forslag er således også en høring i forhold til bekendtgørelse nr. 936. Høringsperioden er overensstemmende med perioden for indkaldelsen af ideer og forslag (se nedenfor).

Frist for idéer og forslag
Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Natursty-relsen Roskilde senest den 11. maj 2011. Bemærkningerne skal være skrift-lige og sendes til:

Naturstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde
Tlf.nr.: 72 54 30 00, e-post: Obfuscated Email

Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr. Nst-131-00087