Regional vandindvinding i Hovedstadsområdet. Indkaldelse af idéer og forslag

10-12-2011

Fællesudvalget for Vandindvinding ved Sjælsø (FVS) har ansøgt om få fornyet deres tilladelse til at indvinde vand i Hovedstadsområdet. Naturstyrelsen Roskilde opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde. Frist 6. januar 2012

Fællesudvalget for Vandindvinding ved Sjælsø (FVS) har ansøgt om få fornyet deres tilladelse til at indvinde vand i Hovedstadsområdet.

Projektet er VVM-pligtigt. Realiseringen forudsætter derfor, at Naturstyrelsen Roskilde udsteder et kommuneplantillæg og en VVM-redegørelse for projektet, og at der meddeles tilladelse til det.

Der er udarbejdet følgende idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.

Idéoplæg

Naturstyrelsen Roskilde opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Det er anden gang, at der indkaldes idéer og forslag til det ansøgte. Natur-styrelsen Roskilde har besluttet at gentage idéfasen, da der er gået fem år siden første høring. Høringssvar fra første idéfase indgår stadig i VVM-processen.


Høring vedrørende udarbejdelse af miljørapport
Der vil blive udarbejdet en miljøvurdering af det nødvendige kommuneplan-tillæg i form af en miljørapport jf. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. septem-ber 2009 af lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Myndigheder, der berøres af det kommende planarbejde, bedes derfor oplyse om eventuelle ønsker til indholdet af miljøundersøgelsen, herunder ønskes en udtalelse om hvor omfattende og detaljerede oplysninger, der skal indgå i miljørapporten, jf. lovens § 7 og bilag 1.

Idéoplægget er offentligt fremlagt fra den 10. december 2011 til og med den 6. januar 2012. Skriftlige bemærkninger kan sendes til Naturstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller som e-mail til Obfuscated Email . Anfør venligst journalnummer NST-131-00001.
Forslag og idéer samt udtalelsen til miljørapporten skal være Naturstyrelsen i hænde senest den 6. januar 2012.