Dong Energy A/S. Brændselsomlægning på Avedøreværket. Kommuneplantillæg, VVM-tilladelse og miljøgodkendelse

19-10-2010

Naturstyrelsen – Roskilde har udstedt et tillæg til Kommuneplan 2009 for Avedøre Holme sydøstlige del, som muliggør den ansøgte brændselsomlægning på Avedøreværket. Miljøcenteret har desuden meddelt miljøgodkendelse til brændselsomlægningen
Klagefrist: 17. november 2010

DONG Energy har søgt om tilladelse til omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket, Hammerholmen 50, Hvidovre, således at der opnås mulighed for et mere fleksibelt brændselsvalg på værkets to hovedblokke. Det er hensigten, at blok 2, som er den mest energieffektive blok, efter brændselsomlægningen, primært skal fyres med kul, mens blok 1 primært skal fyres med biomasse. Anvendelsen af kul i det mest energieffektive anlæg betyder, at elproduktionen kan øges ved anvendelsen af samme mængde kul (dvs. en relativt mindre udledning af CO2). Derudover ønsker DONG Energy at have mulighed for at medforbrænde affald i blok 2, når denne blok fyres med kul.

Brændselsomlægningen er omfattet af planlovens regler for VVM-vurdering. Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det i dette tilfælde Naturstyrelsen – Roskilde, der står for planlægningen. Miljøcentret har efter to offentlige høringer og en vurdering af de samlede miljømæssige konsekvenser afgjort, at brændselsomlægningen vil kunne gennemføres under tilstrækkelig hensyntagen til det omgivende miljø. Miljøcenteret har her lagt særlig vægt på, at brændselsomlægningen kan gennemføres, uden det vil føre til skade på udpegningsgrundlaget for de nærliggende Natura 2000 områder, herunder især ”Vestamager og havet syd for”, eller på strengt beskyttede arter.

Naturstyrelsen – Roskilde har på dette grundlag udstedt et tillæg til Kommuneplan 2009 for Avedøre Holme sydøstlige del, som muliggør den ansøgte brændselsomlægning på Avedøreværket. Miljøcenteret har desuden meddelt miljøgodkendelse til brændselsomlægningen.

Kommuneplantillæg

Ikke-teknisk resumé

VVM-redegørelse

Udstedelsesbrev til kommunen

VVM-tilladelse til DONG

Miljøgodkendelse

Ovennævnte materiale, samt yderligere oplysninger om projektet, kan endvidere fås ved henvendelse til Naturstyrelsen – Roskilde.

VVM-tilladelse og miljøgodkendelsen
I forlængelse af udstedelsen af kommuneplantillægget har Naturstyrelsen – Roskilde givet DONG Energy VVM tilladelse til anvendelse af affald som brændsel. Tilladelsen til anvendelse af affald som brændsel er givet efter § 2, stk. 3, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet(VVM) i medfør af planloven.

Miljøgodkendelsen omfatter ikke tilladelse til medforbrænding af affald på Avedøreværket, da DONG Energy ikke har ansøgt om godkendelse hertil efter miljøbeskyttelsesloven.

Klagevejledning
Kommuneplantillægget og VVM-tilladelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, jf. planlovens §§ 58 og 59. Kommuneplantillægget kan kun påklages for så vidt angår retlige spørgsmål, mens en klage over VVM-tilladelsen også kan omfatte vurderingen af, om den bør meddeles samt vilkårene for tilladelsen.

Klagefristen er 4 uger fra annonceringsdatoen. Klager skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til Obfuscated Email . Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk .

Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnet. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage over miljøgodkendelsen skal være Naturstyrelsen – Roskilde i hænde senest onsdag den 17. november 2010 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender herefter klagen til Miljøklagenævnet.

Miljøcentrets afgørelser (kommuneplantillæg, VVM-tilladelse og miljøgodkendelse) kan indbringes for domstolene inden 25. februar 2011.

Naturstyrelsen – Roskilde
Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde
Tlf.: 72 54 8046 og 72 54 80 99
e-post: Obfuscated Email
J.nr. ROS-200-00050 og ROS-430-00178