Beskyttede ferske enge

19-12-2008

Vegetation, påvirkninger, pleje, naturplanlægning ifm. ferske enge

Ferske enge Rapporten ”Beskyttede ferske enge: Vegetation, påvirkninger, pleje, naturplanlægning” handler om ferske enge, der er beskyttet af § 3 i Naturbeskyttelsesloven.

Indledningsvis gives en oversigt over naturtyperne, arealernes omfang og driftstilstand. Dernæst beskrives, hvorledes vegetationen påvirkes af gødskning, og hvorledes denne påvirkning er relateret til næringsstofbalancer og hydrologi. Desuden beskrives hvilke artssammensætninger eller strukturer, der kan vise om et areal har været omlagt.

Der anvises endvidere nogle værktøjer til, hvorledes naturplejen kan gribes an, herunder vurdering af hvilke engtyper der har behov for en bevarende pleje, hvor der er behov for retablering, og hvor der kan vælges en mere produktionsorienteret, men miljøvenlig landbrugsdrift af engene. Rapportens afsluttende afsnit indeholder ideer og forslag vedrørende den fremtidige forvaltning af § 3 enge.

Udgivet 2006. Miljøministeriet, Naturstyrelsen. Hovedforfattere: Lisbeth Nielsen, Anna Bodil Hald og Rita Merete Buttenschøn. Findes kun elektronisk. Må citeres med kildeangivelse.

Emneord: Enge, ferske enge, vegetation, plantearter på ferske enge, omlagte enge, gødksning på enge, pleje af enge, forvaltning af enge.

Læs publikation