Blåbjerg - Nyminde Klitplantage

19-12-2008

Vandretursfolder nr. 45
Velkommen til Blåbjerg - Nyminde Klitplantage
Området har næsten overalt præg af sandflugt og byder på en spændende natur med klitter, kystskrænter, "bjerge", hede, egekrat og plantage. Man kan være heldig at se noget af det kronvildt, som lever vildt i plantagen.

Langs kysten er der anlagt en række parkeringspladser. Inde i plantagen er der gang-, ride- og cykelstier. Vandreture er afmærket med farver og ruterne fremgår af kortet. Fra P-pladsen ved Blåbjerg udgår flere ruter.

Ved Nr. Nebel startede skovdistriktet plantningen af en ny skov i 1993. Der kommer en stor del egebevoksninger, og skoven bliver 130 ha stor.

Det blå Bjerg, Blåbjerg, som plantagen har navn efter, er landets højest beliggende klit med toppen 64 meter over havet. Kun den øverste del er flyvesand, der hviler på en bakke. Blåbjerg fungerede tidligere som sømærke, fordi det tydeligt kunne ses fra havet. Bjerget har sit navn, fordi det på afstand ligner et fjernt, blåt bjerg. Lokalt kaldes klitterne ofte for bjerge (æ bjerre). l klart vejr er der fra bjerget udsigt til store dele af det sydvestlige Jylland. Der er set 40 kirketårne fra udsigtspunktet.

Mod sydøst ses de nu fredede rester af Fiilsø, som engang var en af landets største søer Afvanding af søen startede i 1848. I samme retning ses Henne Kirke fra omkring år 1200 og det endnu ældre, tidligere gods Hennegård. Muligvis har der endnu tidligere ligget en vikingeborg på stedet.

Mod sydvest ses Henne Strand, og mod nord skimtes Ringkøbing på den anden side af fjorden. Tipperne er den halvø, der strækker sig ud i den sydlige del af fjorden. Det er et videnskabeligt reservat for fugle, og her observeres fuglelivet året rundt.

Umiddelbart syd for Blåbjerg har Nationalmuseet udgravet en gravhøj med begravelser fra både sten- og bronzealder.

Stenen på Blåbjergs top er rejst i 1908 til minde om kammerherre Thyge de Thygeson, der fra 1861 til 1899 var leder af Klitvæsenet. l denne periode blev store dele af klitplantagerne i Vest- og Nordjylland anlagt. Stenen er hentet på Bornholm, sejlet til Esbjerg og derfra med hestevogn fragtet til sin nuværende plads.


Naturen i Blåbjerg
Plantagens samlede områder udgør ca. 4.600 ha, og godt halvdelen er bevokset med træer. Plantningen begyndte i 1878 efter loven om dæmpning af sandflugt.

Gæster, der besøger området en blid sommerdag kan kun vanskeligt forstå, hvorfor det er nødvendigt med de omfattende dæmpnings- og plantningsarbejder, som har fundet sted de sidste hundrede år Tænker man sig imidlertid et par århundreder tilbage, vil man vidt omkring Blåbjerg se gulhvidt sand - bjerge af sand i et levende landskab. l blæst og storm vil landskabet ustandseligt omformes og sandet brede sig over dyrket jord, stoppe vandløb og ødelægge bebyggelser.

Formålet med træplantning er at sikre en varig dæmpning af klitternes vandring. De store plantninger har i denne henseende været en næsten ubetinget succes. Faren for sandflugt er dog stadig til stede, og det er derfor vigtigt, at man ikke ødelægger planter, hegn eller andet, der binder sandet.

l Blåbjerg-Nyminde Klitplantage lever kronvildt frit - ligesom i områdets andre klitplantager Kronhjorte ses sjældent, og derfor er oplevelsen af dem så meget mere spændende. Der er størst chance for at se kronhjortene i de tidlige morgentimer. l september måned kan man på en tur om natten eller tidligt om morgenen være heldig at høre kronhjortenes brunstbrøl.

Landskabet
Langs Vesterhavet findes de levende klitter og bag dem ligger Nymindestrømmen, en arm af Ringkøbing Fjord, omgivet af rørskove.

Øst herfor findes gamle kystskrænter med en sparsom bevoksning af græs og lav på det magre, udvaskede klitsand. På store områder er der dog plantet bjergfyr (bjergfyr-"tæppet") for at dæmpe sandets flugt.

Længst fra havet findes et bakket landskab, som er dækket med lag af flyvesand i forskellig tykkelse. Derfor er der ulige betingelser for væksten af træerne. l plantagens sydlige del er der et stort område med hede, og syd for Blåbjerg er der et stort, naturligt egekrat.


Havgabets vandring
Forbindelsen mellem havet og Ringkøbing Fjord var i midten af det 17. århundrede et bredt gab ca. 10 km nord for Nymindegab. Herfra "vandrede" udløbet mod syd. Det nåede i 1845 sin sydligste position ved Houstrup Strand, omtrent hvor der nu ligger en stor parkeringsplads. Årsagerne til denne vandring var, at sand transporteres og aflejres af havet samt havets gennembrud under stormflod og sandflugt.

l 1845 blev der lidt syd for Nymindegab skabt en kunstig forbindelse mellem hav og fjord. Løbet blev ikke effektivt sikret, og snart begyndte den gammelkendte vandring mod syd. Forskellige løsninger blev forsøgt. I 1931 blev kanalen og slusen ved Hvide Sande taget i brug. Siden er der her vokset en moderne fiskerby op.

For ca. 100 år siden var Nymindegab et af Vestkystens vigtigste fiskerlejer. l 1870 arbejdede omkring 200 mennesker ved fiskeri i sæsonen. Fiskeriet leverede dels fisk til befolkningen, dels til stedets 5 salterier. l dag kan man se eksempler på gamle fiskerboder på det lave areal ved fjorden umiddelbart vest for Nymindegab. Husene er genopført på gamle tomter under opsyn af Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg.

Tegnet af Villy Breino

Vandretur
Den tilsandede egeskov
Gul tur er afmærket fra Blåbjerg til Henne Strand (8 km). Ruten kan afkortes til to rundture på hhv. 1,5 km og 3 km.

Ruten går forbi et gammelt, fredet egekrat, som er en af de få naturlige skove i området. Foruden eg vokser der også enebær og bævreasp. Nåletræer breder sig fra de omgivende plantager ind i egekrattet. De hører ikke naturligt hjemme her og bliver derfor med mellemrum fjernet af skovdistriktet.

Undersøgelser i et egekrat tæt herved, Kærgård Løvklitter, har vist, at mange af egetræerne er spiret frem flere meter under den nuværende jordoverflade. Når fygesand har dækket træerne, er de fortsat med at vokse. Egetræerne er derfor i virkeligheden grene fra begravede, buskformede træer.

Tilsandede egetræer findes også her i Blåbjerg Klitplantage. Det ses bedst i slutningen af maj, når træerne er ved at springe ud. De enkelte træer springer ud på lidt forskellige tidspunkter. Krattet er derfor en mosaik af egegrupper på forskellige stadier af udspring. Hver gruppe er grene fra ét træ.

Ege, som stammer fra disse krat, bruges i stigende omfang til dæmpning af sandflugt. Egekrat er levested for et særligt dyre- og planteliv og giver derfor variation i de vestjyske klitplantager.

Den korte, gule tur fører gennem en tidligere grusgrav. Her kan man se, hvordan flyvesand ligger ovenpå den gamle morænejord.


Lyngbo Hede
Den gule rute i dens fulde forløb fører til den sydlige udkant af Lyngbo Hede. Heden er 236 ha stor og blev købt af staten i 1965. Sælgeren var kunstmaleren Chresten Lyngbo, og han betingede sig, at heden blev fredet af hensyn til planter og dyr. Skovdistriktet fjerner selvsåede nåletræer for at undgå, at heden gror til.


Stormfulde højder
Blå tur på 1,5 km udgår fra P-pladsens nordside. Ruten fører gennem et meget bakket terræn og kan benyttes som konditur.

Fra øst fører stien videre over "Stormfulde højder", der er en såkaldt parabelklit. Det er en U-formet klit, der vender buen bort fra den fremherskende, vestlige vind.


Rævebjerget
Rød tur på 2,5 km udgår fra P-pladsens nordside. Ruten går forbi nogle af plantagens bedste tømmerbevoksninger, dvs. store nåletræer, der er ranke og har få sidegrene. Sådanne træer egner sig til at blive opskåret til brædder. Ruten går videre til Rævebjerget. Herfra er der en flot udsigt over plantagen og det omgivende landskab.


Andre turmuligheder
På detailkortene er med gul stiplet linie angivet andre muligheder for at følge afmærkede stier i plantagen.

Administration
Blåbjerg Klitplantage administreres af Naturstyrelsen – Blåvandshuk, tlf. 76 54 10 20.

Vandreture i statsskovene
Blåbjerg - Nyminde Klitplantage er nr. 45 i serien af vandretursfoldere og findes også i en trykt udgave. Yderligere oplysninger om denne og de øvrige mere end 100 foldere .


Download detailkortene for vandreruten

Udgivet af Naturstyrelsen. Revideret 1994. Må citeres mod kildeangivelse. Trykt udgave kan fås gratis på biblioteker og turistbureauer, samt ved henvendelse til Miljøministeriet .


Se mere om området på

Blåbjerg - Nyminde Klitplantage