Det invasive vadegræs Spartina anglica i Stavns Fjord, Samsø - et forvaltningsmæssigt perspektiv

19-12-2008

Kandidatspeciale af Mikkel Beck Randløv

Forsiden af

Kandidatspeciale af Obfuscated Email

Idéen til dette speciale blev fremlagt af Naturstyrelsen, der i den nærmeste fremtid skal tage stilling til hvorvidt Spartina anglica skal indgå i et indsatsprogram for Stavns Fjord.

Invasive arter udgør næst efter tab af habitater den største trussel mod global biodiversitet. En af de mest betydningsfulde invasive arter er vadegræsset Spartina anglica, der siden 1980 har spredt sig uhindret i Stavns Fjord, Samsø.

Fjorden er udpeget som EF-habitat- og fuglebeskyttelsesområde samt Ramsarområde. På baggrund af Spartina anglicas biologi og risikoforholdene herved, forholdene i Stavns Fjord, det juridiske grundlag for beskyttelse og vedligeholdelsen af arter og naturtyper der indgår i udpegningsgrundlaget, mulige metoder til begrænsning af invasionen samt resultaterne af en feltundersøgelse af den aktuelle udbredelse af Spartina anglica i Stavns Fjord, gives i dette speciale en vurdering af, hvorvidt den pågældende invasion udgør en risiko for de beskyttede arter og naturtyper og om Danmark har en pligt til at fjerne planten.

Udgivet 2007. Må citeres med kildeangivelse.

Emneord: Vadegræs, Invasive arter


Relaterede sider