Få tilskud til drift og forbedringer af vigtige lokaliteter for engfugle

19-12-2008

Folder til landmænd og lodsejere

Forsiden af engfugle-folderen Denne folder henvender sig til dig, der har kreaturer og godt kunne tænke dig at se nogen af dem indgå i naturplejeopgaver på enten egne jorde, eller måske på andres. Den henvender sig også til ejere af en eller flere engparceller, der ikke selv har mulighed for at pleje dem.

De danske engfugle, viber, klyder, rødben m.fl., har det ikke godt. Arter som brushane, engryle og stor kobbersneppe er ligefrem tæt på at uddø herhjemme. Det skyldes bl.a. strukturændringerne i landbruget, som har medført, at kreaturer mange steder ikke længere kommer på græs, og fordi der ikke i samme grad som tidligere bliver foretaget høslæt.

Mange steder ligger engene uplejede hen. De gror til i tagrør og anden høj vegetation. Engfugle kræver enge med kort græs, sjapvand og lys. Storken f.eks. er en af de fugle, der er forsvundet, og hvis ikke det skal gå de andre engfugle på samme måde, så skal vi i gang, før det er for sent.

Udgivet 2007. Må citeres med kildeangivelse. Trykt version kan fås ved henvendelse i Miljøministeriets Frontlinie .


Relaterede emner: