Foreløbig vejledning om anmeldelsesordning

19-12-2008

- for arealer i Natura 2000

Foreløbig vejledning om anmeldelsesordning for arealer i Natura 2000 i det åbne land

Naturstyrelsen har udarbejdet en vejledning om den anmeldelsesordning i Natura 2000-områder, som gælder efter naturbeskyttelseslovens § 19 b. Efter ordningen har lodsejere pligt til at anmelde en række aktiviteter til amtet, før de sættes i værk. Det drejer sig bl.a. om opdyrkning af vedvarende græs i fuglebeskyttelsesområder, intensiveret græsning m.fl.

Der er tale om en foreløbig vejledning, fordi den behandler emnet på grundlag af den eksisterende myndighedsstruktur og ikke tager højde for situationen efter udmøntningen af kommunalreformen.

Læs publikation