Fredskov på ejendommen?

19-12-2008

Hvor kan jeg se, om der er fredskov på ejendommen?

Hvor kan jeg se, om der er fredskov på ejendommen?

Ejere af fast ejendom, ejendomsmæglere, advokater, landinspektører, offentlige myndigheder og andre har brug for at vide, om en skov er fredskov.

Det er en vigtig oplysning, fordi fredskove er arealer, som altid skal drives efter skovlovens regler om god og flersidig skovdrift.

Fredskovspligt - hvad er det?

Langt den største del af de danske private skove og alle offentlige skove er fredskovspligtige. Fredskovspligten blev indført for næsten 200 år siden for at sikre Danmarks forsyning med træ, efter at næsten al skov i landet var blevet ryddet.

Fredskov er arealer, som altid skal drives efter skovlovens regler om god og flersidig skovdrift. Det betyder bl.a., at man ikke må bygge i fredskov. Det er ejerens pligt at sikre at skovloven overholdes.

En fredskov skal bestå af træer, som enten danner eller er ved at vokse op til skov af højstammede træer. Der kan være ubevoksede arealer i en fredskov. Moser, heder, enge o.l., der naturligt hører til en fredskov, skal bevares som de er, uanset størrelsen.

Fredskovspligten følger ejendommen. Det betyder, at en ny ejer altid overtager fredskovspligten ved køb af ejendommen. Fredskovspligt går forud for andre rettigheder, og bortfalder ikke, hvis ejendommen kommer på tvangsauktion.

Fredskove kan nu ses på matrikelkortet.

Det er let at se hvilke skove, der er fredskove, idet al fredskov i landet nu er registreret i matriklen. Det er sket ved en gennemgang af eksisterende oplysninger om fredskov (typisk en notering herom i tingbogen) sammenholdt med flyfotos af skov i hele landet.

Samtlige ejere af fredskov har i forbindelse med registreringen fået et brev fra Naturstyrelsen. Med brevet har ejeren modtaget et matrikelkort, hvor fredskoven på baggrund af de foreliggende oplysninger er indtegnet af private landinspektørfirmaer, som har udført opgaven for Naturstyrelsen.

Ejeren har haft mulighed for at få rettet eventuelle forkerte registreringer. Herefter er oplysningerne om fredskovspligt sendt til Geodatastyrelsen, som har sørget for, at de konkrete oplysninger om fredskov fremgår af matriklen, på matrikelkortet og i tingbogen.

Det betyder, at man på matrikelkortet og i matrikelregistret kan se:

• hvilke skove, der er fredskove

• hvor fredskoven findes

• og hvor stor fredskoven er.

Oplysninger om fredskov ajourføres løbende

Oplysningerne om fredskov i matriklen ajourføres løbende. Det er Naturstyrelsen ved det lokale statsskovdistrikt, der er myndighed efter skovloven.

I forbindelse med alle matrikulære arbejder er det landinspektøren, der indbretter ændringer i fredskovspligtens omfang til Geodatastyrelsen. Geodatastyrelsen sørger for, at oplysningerne om fredskov ajourføres i matrikelregistret og på matrikelkortet. Tingbogen, kommunen og det lokale statsskovdistrikt/landinspektøren modtager besked om ændringen.

Al offentlig skov er fredskov

Når offentlige myndigheder planter ny skov eller erhverver eksisterende skov, bliver skoven ifølge skovloven til fredskov. I disse tilfælde skal den offentlige myndighed underrette det lokale statsskovdistrikt, således at oplysningerne om fredskov kan ajourføres.

Oplysningerne på matrikelkortet henviser til oplysninger om de enkelte matrikelnumre i matrikelregistret.

For ejendommen vist på matrikelkortet udgør følgende matr.nr. en samlet fast landbrugsejendom

For ejendommen vist på matrikelkortet udgør følgende matr.nr. en samlet fast landbrugsejendom.

Matr. Nr.

Areal

Skov

Fredskov

9pp

10440

D

10000

1b

2715

F

2715

1d

34771

0

I alt 3 matr.nr. med et samlet areal på 47.926 m2

Kolonnen Areal angiver matrikelnummerets areal i m2.

Kolonnen Skov angiver skovnoteringen:

D = En del af matrikelnummeret er fredskov.

F = Hele matrikelnummeret er fredskov.

Kolonnen Fredskov angiver fredskovens areal i m2.

Er der fredskov på en del af et matrikelnummer, er arealet sædvanligvis opgjort på baggrund af et flyfoto. Arealet er i disse tilfælde afrundet til hele 100 m2.

Spørgsmål om fredskov rettes til Naturstyrelsen

Spørgsmål om fredskov og ansøgning om tilladelser efter skovloven rettes til Naturstyrelsens lokale statsskovdistrikt. På bagsiden af denne folder er der en oversigt, der angiver hvilket statsskovdistrikt, der behandler sager efter skovloven inden for kommunens geografiske afgrænsning.

Matrikeloplysninger fås hos Geodatastyrelsen

Af matrikelkortet og matrikelregistret fremgår det, om der er fredskov på en ejendom. Matrikelkort og matrikelregisteroplysninger kan leveres på papir, plast eller digital form over en enkelt ejendom eller over større områder. Oplysninger om pris og bestilling sker ved henvendelse til Geodatastyrelsen tlf. 35 87 50 50 - i

Københavns kommunehenvendelse til Stadskonduktørembedet tlf. 33 66 33 66.

Ved anvendelse af oplysningerne på digital form er der mulighed for at sammenstille med andre kortværker og f.eks. konstatere hvilke skove, der er fredskove eller gennemføre analyser, som f.eks. hvor store fredskovarealer, der er i de enkelte kommuner.

Naturstyrelsens lokale enheder