Opdatering af ammoniakmanualen

19-12-2008

Naturstyrelsen skal oplyse, at der er gennemført en opdatering af bilag 1 (baggrundsbelastning) og bilag 3 (tålegrænser) i Manual vedr. vurdering af de lokale miljøeffekter som følge af luftbårent kvælstof ved udvidelser og etablering af større husdyrbrug, 2003 (Ammoniakmanualen), samt opdatering af bilag 1 og tekst vedr. tålegrænser i Vejledning vedrørende sagsvurdering for lokale miljøeffekter, 2003.

DMU har netop gennemført en opdatering af gennemsnitlige depositioner af NHx, NOy og Total N på kommuneniveau (baggrundsbelastning). De nye kommunedata for baggrundsbelastning fremgår af det opdaterede bilag 1.

Harmonisering af tålegrænser er baseret på anbefalinger fra UN/ECE (2004) og omfatter tålegrænser for Naturbeskyttelseslovens terrestriske naturtyper, tålegrænser for klit, løv- og nåleskov samt tålegrænser for habitatdirektivets naturtyper (Annex I naturtyperne). Den harmoniserede tålegrænsetabel erstatter alle tidligere angivne værdier for naturtypernes tålegrænser. Bemærk at tal for tålegrænserne ikke er konsekvensrettet i hverken Ammoniakmanualens eller Vejledningens tekst og tabeller. Tålegrænsetabellen supplerer den eksisterende tekstdel i Ammoniakmanualens bilag 3.