Strandenge

19-12-2008

- en beskyttet naturtype

Forside af strandenge

Strandengene udgør kun ca. 1 % af Danmarks samlede areal. Strandengene har for en stor dels vedkommende været genstand for en kulturpåvirkning i form af græsning og høslæt. Denne afhængighed af menneskets aktiviteter udgør i vore dage en trussel for disse arealer, idet tidligere driftspraksis mange steder ikke længere er tidssvarende eller rentabel og udnyttelsen derfor ekstensiveres eller helt opgives.

Bogen ”Strandenge – en beskyttet naturtype” beskriver gennem 8 kapitler; strandengenes variation landskabsmæssigt og biologisk, den humane påvirkning og udnyttelse som strandengene er genstand for - i vore dage og i tidligere tider - samt de forvaltningsmæssige tiltag, der tages i anvendelse for at beskytte og bevare strandengene.

Download hele publikationen:

Eller hvert afsnit for sig:

Udgivet 2000. Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. Udgivet i samarbejde med Gads Forlag. Hovedforfatter: Peter Vestergaard. Findes i trykt og elektronisk udgave. Må citeres med kildeangivelse.

Emneord: Strandeng, strandengens økologi, strandengens flora, strandengens vegetation, strandengens dyreliv, trusler mod strandenge, pleje, naturgenopretning, overvågning.