Vejledning om landskabet i kommuneplanlægningen

19-12-2008

Vejledning baseret på en ny dansk metode til landskabsanalyse

Forsiden af vejledningen Naturstyrelsen har udarbejdet denne vejledning om landskabet i kommuneplanlægningen med Svendborg Kommune som eksempel.

Med metoden inddeles landskabet i karakteristiske landskabsrum. Kortlægningen af områderne sker dels på baggrund af landskabets naturgrundlag (terræn, jordtype etc.), dels dets kulturgrundlag (byggeri, skov, landbrug etc.), og endelig dets rumlige og visuelle fremtoning. Områderne beskrives og vurderes på baggrund af landskabskarakterens styrke, særlige visuelle oplevelsesmuligheder, tilstand og sårbarhed med henblik på at sætte strategiske og handlingsorienterede mål for dem.

Resultatet anvendes til at sikre de landskabelige bevaringsværdier, herunder større sammenhængende områder på tværs af kommunegrænser samt levere oplæg til, hvordan værdifulde landskaber kan beskyttes. Desuden kan resultatet af metoden indgå som ’landskabsinput’ i behandlingen af sager i det åbne land, om fx byudvikling, skovrejsning, nye veje, tekniske anlæg, lokalplaner, landzonetilladelser og forvaltningsplaner.

Udgivet 2007. Findes kun i elektronisk udgave. Må citeres med kildeangivelse.

ISBN: 978-87-7279-765-6.