Vejledning om naturbeskyttelsesloven

19-12-2008

Naturbeskyttelsesloven er siden dens ikrafttræden den 1. juli 1992 ændret flere gange. Den foreliggende vejledning afspejler ikke disse ændringer. Oplysninger om lovændringerne kan bl.a. findes i Karnovs noter til naturbeskyttelsesloven.

Ændringer - læs her

Indholdsfortegnelse:

Vejledning om naturbeskyttelsesloven (trykt udgave udsolgt)
Udgivet af: Miljøministeriet - Skov- og Naturstyrelsen 1993
ISBN: 87-601-3371-6

1. Indledning
2. Lovens formål
3. Beskyttede naturtyper m.v.
4. Sten- og jorddiger
5. Klitfredning
6. Fortidsminder
7. Beskyttelseslinier 
8. Anlæg i det åbne land
9. Friluftsreklamer
10. Offentlighedens adgang til naturen 
11. Beskyttelse af plante- og dyrearter 
12. Fredning
13. Anlæg, opfyldninger, inddæmninger m.v. på søterritoriet
14. EF's fuglebeskyttelsesdirektiv, Ramsarkonventionen m.v.
15. Planlægning på naturbeskyttelsesområdet
16. Naturpleje 
17. Naturforvaltning 
18. Rådgivning m.v. 
19. Dispensation
20. Tilsyn
21. Klage og søgsmål 
22. Henlæggelse af opgaver og beføjelser til Skov- og Naturstyrelsen
23. Straf m.v. 
24. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

Bilag
Lovbekendtgørelse af 1. november 1997 om naturbeskyttelse som ændret ved lov nr. 478 af 1. juli 1998. (NB på www.retsinfo.dk )
Nr. 572 af 25. juni 1992 om beskyttede naturtyper og sten- og jorddiger med tilhørende kongelig anordning (NB på www.retsinfo.dk )
Nr. 591 af samme dato om at de af miljøministeren godkendte kort over vandløb samt sten- og jorddiger, der er omfattet af beskyttelsesordningen efter naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 4, ikke indføres i Lovtidende. (NB på www.retsinfo.dk )
Nr. 552 af 22. juni 1992 om klitfredning. (findes p.t. ikke som internet-publikation)
Nr. 547 af 22. juni 1992 om bygge- og beskyttelsesliner. (NB på www.retsinfo.dk )
Nr. 571 af 25. juni 1992 om godkendelse af offentlige vejanlæg og ledningsanlæg m.v. i det. åbne land. (NB på www.retsinfo.dk )
Nr. 574 af 25. Juni 1992 om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen. (NB på www.retsinfo.dk )
Nr. 551 af 22. juni 1992 om pleje af fredede arealer og fortidsminder samt om tilsyn. (NB på www.retsinfo.dk )
Nr. 553 af 22. juni 1992 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Skov- og Naturstyrelsen (delegationsbekendtgørelsen). (NB på www.retsinfo.dk )
Nr. 550 af 22. juni 1992 om ophævelse af diverse bekendtgørelser udstedt i henhold til lov om naturfredning. (NB på www.retsinfo.dk )
Nr. 561 af 23. juni 1992 om forretningsorden for fredningsnævn.  (NB på www.retsinfo.dk ) 
Nr. 548 af 22. juni 1992 om forretningsorden for Naturklagenævnet. (NB på www.retsinfo.dk )
Nr. 549 af 22. Juni 1992 om forretningsorden for Taksationskommissionen. (NB på www.retsinfo.dk )
Cirkulære nr. 90 af 22. juni 1992 om ophævelse af diverse cirkulærer udstedt i henhold til lov om naturfredning og lov om sandflugtsbekæmpelse.  (NB på www.retsinfo.dk )

Naturbeskyttelsesloven

Natubeskyttelseslovens formål er at værne om den danske natur og miljøet med respekt for både mennesker, dyre- og plantelivet.
Læs mere om Naturbeskyttelsesloven

Skovloven

Skovlovens formål er at bevare de danske skove, at forbedre skovbrugets stabilitet og produktivitet og at medvirke til at forøge skovarealet.
Læs mere om Skovloven