Punktkilder 2006 - Det nationale program for overvågning af vandmiljøet; Fagdatacenterrapport

28-10-2008

Det nationale program for overvågning af vandmiljøet; Fagdatacenterrapport

Punktkilder 2006

Naturstyrelsen er fagdatacenter for punktkilder i forbindelse med det det nationale overvågningsprogram NOVANA (Det Nationale Program for Overvågning af Vandmiljøet og Naturen). I dette program er der siden slutningen af firserne årligt udarbejdet en rapport med resultater fra overvågningen af punktkilderne; renseanlæg, industri, regnbetingede udløb, spredt bebyggelse, ferskvandsdambrug og saltvandsbaseret fiskeopdræt. Rapporten beskriver forhold af betydning for udledningerne og angiver udledningen i 2005 og 2006 samt udviklingen siden overvågningsprogrammets start.

Punktkilder 2006 (pdf; 1 mb)

Udgivet af Naturstyrelsen, 2007. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.