Detailprojekt Mellemste Suså (Reguleringsprojekt)

03-03-2009

Rapport om naturprojekt under den særlige vand- og naturindsats

Forsiden af rapporten Susåen, Karrebæk og Dybsø Fjord er blandt de 11 særlige geografiske indsatsområder i forbindelse med gennemførelse af den særlige vand- og naturindsats (Millømilliarden).

Denne rapport beskriver reguleringsprojektet, der omfatter en 8.2 km lang strækning fra Jernbanebroen til Næsby Bro. Susåen løber på hele strækningen gennem et morænelandskab fra Weichel istiden. Ådalen udgøres af et markant dalstrøg dannet af smeltevandet og når lige nedstrøms projektområdet tunneldalen, hvori Tystrup Sø er beliggende.

Projektforslaget omfatter genetablering af 7 gamle slyngninger og restaurering af vandløbet ved udlægning af sten og grus 31 steder i vandløbet med det formål at genskabe en større fysisk variation i vandløbet og dermed et mere varieret dyre- og planteliv. Langs ca. 10 af de i alt 31 stryg plantes der 2-5 grupper af rødel med 2-6 træer i hver gruppe. Endvidere er det foreslået at ophøre med grødeskæring i vandløbet på strækningen fra Vrangstrup Bro til Næsby Bro.

Læs eller download rapporten:

Se også

Udarbejdet af NIRAS for Naturstyrelsen. Findes kun i elektronisk form. Må citeres med kildeangivelse.