Kort om skovens drift: Hov Vig

16-03-2009

Lokal folder fra Naturstyrelsen – Vestsjælland

Hov Vig Hov Vig består af store sammenhængende vådområder med bredzoner omkranset af enge og mindre skovområder, i alt ca. 275 ha (hektar, I ha = 10.000 kvm).

Baggrund
Hov Vig blev inddæmmet i 1870. Dæmningen var dog svag og vedligeholdelsen mangelfuld. Julestormen i 1902 gennembrød diget og oversvømmede Hov Vig. Nogle år senere blev diget genopbygget i forstærket udgave. Hov Vig blev dog ikke tørlagt igen, da man havde fundet ud af, at jordbunden ikke var særlig frugtbar.
Efterhånden blev man opmærksom på Hov Vigs store betydning for dyr og planter. Dette bevirkede at størstedelen af området blev fredet i 1963 for at sikre status quo.

EF-fuglebeskyttelsesområde
Hov Vig med rørskove, åbne vandflader, spredt pilekrat og fugtige enge giver en lang række vandfugle ideelle livsbetingelser. Området er udpeget som fuglebeskyttelsesområde i henhold til EF's fuglebeskyttelsesdirektiv. Direktivet forpligter medlemslandene til at forbedre vilkårene for alle de vilde fugle.

Vildtreservat
Miljø- og Energiministeriet har med virkning fra I. sept. 1996 udlagt Hov Vig med tilstødende områder som vildtreservat.
Reservatordningen indebærer, at der er jagtforbud og færdselsforbud på de steder, hvor fuglene søger føde eller yngler.

Driften
For at sikre områdets store værdi for plante-, dyre- og især fuglelivet er plejen og driften af Hov Vig underlagt særlige hensyn. Plejen tilrettelægges, så forholdene for plante-, dyre- og fugleliv bliver så gode som mulige.

Vådområder - ca. 78 ha
Vandstanden er generelt meget lav, gennemsnitlig 0,6m. Den lave vandstand betyder nem adgang til bundvegetationen, som er fØdekilde både for de fastboende vandfugle og for det store antal trækkende vandfugle, der hvert år raster her. Vandstand og vandudskiftning sikres ved fornøden oprensning af de ca. 10 km kanaler, der er i området.

Rørskov - ca. 59 ha
For at bevare rørskoven, dens udstrækning, kvalitet og dyreliv, er det nødvendigt at pleje rørskoven ved iltning af bunden samt høst af rør. Iltning sker med vindmøller til vandflytning. Rørskoven benyttes af mange fugle og dyr som levested og redeskjul. Nogle fugle- og dyrearter foretrækker høstede områder, andre foretrækker uhøstede. Derfor høstes kun et mindre område af rørskoven. Rørene høstes i november-februar og anvendes til tækning af huse.
Enge, sletter og overdrev - ca. 93 ha Disse områder plejes ved græsning med kreaturer og får. Sletterne i det sydøstlige område ved Slettemosegård plejes endvidere ved med mellemrum at nedskære trævegetationen med henblik på bevaring af lyngplantesamfundet.

Skov og krat - ca. 45 ha
I skoven T mod Ringholm er det planen at forynge en del af de ældre nåletræsbevoksninger. En del af træerne væltede i stormen i dec. 1999. Ved foryngelse fældes de store, gamle træer og nye enten plantes eller får lov at spire frem af frø i skovbunden, kaldet selvforyngelse. I forbindelse med foryngelsen skiftes til en større andel af løvtræ. Kratområderne, f.eks. enebærkrattet 2, plejes ved udtynding og/eller græsning.

Skarvkoloni
Ved reservatets nordvestlige grænse er der en ynglekoloni af skarv. 3 Kolonien, der blev grundlagt i 1992, er vokset gennem en årrække og tæller nu over tusinde par.

Fugletårn
Går De fra parkeringspladsen ad Hovvigvej mod dæmningen kommer De til fugletårnet. Fra tårnet er god udsigt over reservatet. I tårnet er informationstavler, der fortæller om de mest almindeligt forekommende arter. Se også informationstavlerne i bådehuset midt på dæmningen.

Hov Vig kort

Praktiske oplysninger
Færdsel i Hov Vig vildtreservat er forbudt. Gående og cyklende færdsel er dog tilladt på Hovvigvej. Skovområderne og sletterne omkring Slettemosegård er åbne for publikum. Hunde er velkomne, men skal holdes i snor. Fiskeri er ikke tilladt.

Vil De vide mere, er De velkommen til at kontakte
OdsherredStatsskovdistrikt, Mantzhøj, Ulkerupvej 1,
4500 Nykøbing Sj..
Tlf. 59 32 80 16, fax 59 32 90 71,
e-mail: eller distriktets hjemmeside
www.sns.dk/odsherred

Naturstyrelsen
der horer under Miljø - og Energiministeriet forvalter naturområder over hele landet, og driften heraf tilgodeser både friluftsformål, produktionshensyn og beskyttelse af natur- og kulturværdier.