Kort om skovens drift: Hyrdehøj Skov

16-03-2009

Naturstyrelsen – Midtsjælland

Hyrdehøj Må citeres med kildeangivelse.

Hyrdehøj Skov er et nyere skovområde. 1 1991 blev anlagt et område på 41 ha (hektar, I ha = 10.000 kvm). I 2000 anlægges yderligere ca. 14 ha.

Baggrund
Folketinget vedtog i 1989, at Danmarks skovareal skal fordobles indenfor de næste 80-100 år. Formålet er bl.a. at sikre bedre grundvands- beskyttelse og at tilgodese natur- og friluftsinteresser.
Hyrdehøj Skov er blevet til i et samarbejde mellem Roskilde Kommune og Odsherred Statsskovdistrikt. Udfra en vision om at skabe større landskabelig sammenhæng mellem de midt- og nordsjællandske skovmassiver skabtes visionen "Den grønne ring om Roskilde", som Hyrdehøj Skov er en del af.
Udvidelsen af Hyrdehøj Skov giver, via stiforbindelsen til Svogerslev, sammenhæng til naturområderne vest for Svogerslev, Svogerslev SØ, Kornerup Å og Lille og Store Kattinge Sø.

Bynær skov
Hyrdehøj Skov er en bynær skov anlagt med meget stor hensyntagen til naturinteresser og friluftsliv. Ved planlægningen er det tilstræbt at skabe smukke og varierede skovbilleder ved bevarelse og nyetablering af søer og anlæg af sletter. Skoven er opbygget omkring et større, åbent areal med overdrevskarakter. I dette område findes en broncealderhøj(1), hvorfra man kan se Roskilde Domkirke og Roskilde by. Skoven sigter mod det lokale publikum. Derfor er skiltning og befæstede stier undgået. Det er dog planen at supplere stianlægget, så det er muligt at gå rundt i skoven uden at skulle benytte samme vej ud og hjem.

Valg af træarter
I den "gamle" Hyrdehøj Skov er ca. 59% løvtræ, 8% er nåletræ, mens 33% er åbne arealer som f.eks. sletter og søer. Bøg, eg og ask er hovedtræarterne med indblanding af andre løv- og nåletræarter. Enkelte arealer er tilplantet med Østrigs fyr.
I den "nye" Hyrdehøj Skov er hovedtræarterne ligeledes bøg og eg. Et mindre areal tilplantes med ask. Overalt indblandes andre løvtræarter. Der etableres 4 søer/vådområder omgivet af ubevoksede arealer.
(1) Efter anlæggelsen blev administrationen af Hyrdehøj Skov overført til Odsherred Statsskovdistrikt.

Træer i rækker
Skoven er plantet i rækker, fordi det er den billigste metode. Ved at plante i rækker er det muligt at holde ukrudtet nede ved at lade en traktor med harve køre mellem rækkerne. Ukrudtsbekæmpelsen er vigtig, fordi ukrudtet konkurrerer med træerne om vand, lys og næring. Men den største fare er, at ukrudtet og navnlig græsserne giver musene gode betingelser. Musene gnaver barken af de små træer og kan på den måde slå tusindvis af træer ihjel. Langsomt vil rækkerne blive mere og mere usynlige i takt med, at der fældes træer i skoven.

Ammetræer
Nogle steder består de enkelte bevoksninger af én art træer, andre steder er der lavet blandingsbevoksninger. Blandingsbevoksningerne (2) består hovedsageligt af rækker med en hovedtræart iblandet rækker med ammetræer. Ammetræerne er træer, som vokser hurtigt i de første år, f.eks. lærk. Ammetræernes funktion er, at de skal give læ for hovedtræerne samt få dem til at vokse hurtigt lige op mod lyset, så der opnås træer med lige stammer og med få sidegrene. Når hovedtræerne har vokset sig tilpas store, begyndes fældningen af ammetræerne og tyndingen af selve hovedtræerne.

Skoleskov
Skoleskoven(3) er plantet i 1991 af eleverne fra Tjønegårdsskolen og Lysholmskolen. Skoven består af egetræer plantet i en spiral med en åben plads i midten. Hvert år planter de nye elever hvert et træ.

Hyrdehøj kort

Praktiske oplysninger
Det er planlagt at opsætte en bænk samt etablere en bålplads. Det er tilladt at fiske i søerne. Ridning er tilladt i stirabatten i skoven samt på ridesti i "gamle" Hyrdehøj Skov. Hunde er velkomne, men skal holdes i snor.
Vil De vide mere, er De velkommen til at kontakte
Naturstyrelsen Midtsjælland, Mantzhøj, Ulkerupvej 1,
4500 Nykøbing Sj., tlf. 72 54 30 00. 
E-mail: Obfuscated Email

Naturstyrelsen, der hører under Miljø- og Fødevareministeriet, forvalter naturområder over hele landet, og driften heraf tilgodeser både friluftsformål, produktionshensyn og beskyttelse af natur- og kulturværdier

Naturprojekter

Naturprojekter. Foto: Colourbox

Naturstyrelsens naturprojekter værner om Danmarks natur og miljø og sikrer et varieret og robust plante- og dyreliv i fremtiden.
Læs mere om naturprojekter