Miljøfarlige stoffer og ålekvabbe

20-12-2011

Rapporter om årsagssammenhængen mellem misdannelser i ålekvabbeunger og miljøfarlige stoffer analyseret på baggrund af den samlede viden fra det såkaldte FORMÅL-projekt og andre tilgængelige data.

Miljøfarlige stoffer og ålekvabbe - rapportens forside Rapporter om årsagssammenhængen mellem misdannelser i ålekvabbeunger og miljøfarlige stoffer analyseret på baggrund af den samlede viden fra det såkaldte FORMÅL-projekt og andre tilgængelige data.

Den nationale overvågning af vandmiljøet (NOVANA) i årene 2004 til 2008 har afsløret et stigende antal misdannede ålekvabbeunger i danske fjorde.

Som led i FORMÅL-projektet (”Et undersøgelsesforløb til at FORklare fund af Misdannede ÅLekvabbeunger i danske fjorde”) er der blevet foretaget uddybende undersøgelser på tre lokaliteter, Agersø, Roskilde og Frederiksværk i 2009, og i 2010 er der gennemført et laboratorieforsøg, hvor ålekvabbehunner blev eksponeret for enkeltstoffer samt for blandinger af miljøfarlige stoffer.

Download rapporterne

Udgivet af Naturstyrelsen, 2011.

Må citeres mod kildeanvisning.

Rapporten findes kun i elektronisk udgave.