Variationer i analyseudslag på fem parametre afgang vandværk over kort tid

29-03-2011

Rapporten omhandler anvendeligheden af eksisterende on-line parametre til overvågning af drikkevandskvaliteten.

Rapporten omhandler anvendeligheden af eksisterende on-line parametre til overvågning af drikkevandskvaliteten. For at kunne benytte on-line monitering af vandkvaliteten til risikostyring i forhold til forureninger er det vigtigt at kende variationen af den pågældende on-line-parameter, så en baseline (et niveau i en normal driftssituation) kan opsættes.

I projektet er der målt on-line målinger af turbiditet, ledningsevne, pH, ilt og temperatur samt analyser for jern, kimtal på gærekstrakt, kimtal på R2A-agar og hurtigmetoden BactiQuant på Follerup vandværk (TRE-FOR A/S) i fire tidsserier fordelt over et helt år.

I rapporten konkluderes, at turbiditetsmålinger har meget store udsving i normalsituationen. Turbiditetsmål er derfor et godt mål til on-line overvågning over tid, men stikprøver skal tolkes med forsigtighed. Der ses ikke en sammanhæng mellem turbiditetsmålingerne og de mikrobiologiske parametre. Det konkluderes endvidere, at kendes niveauet for ledningsevne i normalsituationen er ledningsevne en god parameter til overvågning af vandkvaliteten, f.eks. for indtrængende vand. pH udviser samme mønster i variationen som ledningsevnen, men der kan ikke umiddelbart peges på nogen overvågningsfunktion af denne parameter, da det er svært at pege på en mulig forureningskilde, der kan påvirke pH i betydelig retning.

Læs rapporten her: Variationer i analyseudslag på fem parametre afgang vandværk over kort tid (pdf; 1,1 mb)

Udgivet af Naturstyrelsen, 2011.

Må citeres mod kildehenvisning.