Resultater fra Naturstyrelsens opdatering af § 3-beskyttede naturområder - pilotregistreringen 2011

21-12-2012

Rapportens forside Denne rapport beskriver ændringerne i den vejledende § 3-registrering af beskyttede heder, overdrev, moser, enge, strandenge og søer/vandhuller i perioden 1995 til 2010 for de 7 kommuner, der indgår i det første år (pilotåret) af Naturstyrelsens opdateringsprojekt.

Projektet omfatter en systematisk gennemgang af de nyeste landsdækkende digitale luftfotos med henblik på at vurdere, om der er overensstemmelse mellem den vejledende registrering på Danmarks Miljøportal og de faktiske forhold. I rapporten er præsenteret resultaterne fra en opdatering af de § 3-beskyttede naturtypers udbredelse i godt 2.500 kvadrater á 1 x 1 km, der samlet dækker omkring 5 % af landets areal og knap 4 % af det § 3-beskyttede naturareal.

Download rapporten:

Udgivet 2012 af Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©