Overvågning af kildeområder 1987-90

13-03-2012

Naturovervågningsrapport

Forside Publikationen er et led i det landsdækkende naturovervågningsprogram, som Skov- og Naturstyrelsen iværksatte i 1987.
Rapporten indeholder en landsdækkende registrering af væld med gul stenbæk, som er en af landets sjældneste og mest truede naturtyper. Projektet blev påbegyndt i 1987 som opfølgning af de økologiske undersøgelser af 15 jyske vældområder, som Esbern Warncke foretog i 1972 (publiceret i 1980). I 1988 udsendtes den første overvågningsrapport vedrørende vældområder, og i de efterfølgende år har en række af lokaliteterne været inddraget i mere indgående, botaniske undersøgelser. Nærværende rapport bringer dels de samme beskrivelser og oplysninger, som rapporten fra 1988 og dels resultaterne af de mere indgående undersøgelser foretaget i årene 1988-1990.

Læs eller download rapporten:

Overvågning af kildeområder 1987-90.pdf (pdf; 3,5 mb)

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, 1991. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs publikation